Институт по полски култури – гр. Чирпан

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по полски култури – гр. Чирпан

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство, от област на висше образование Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Оценка: 8,54
Акредитацията е дадена на: 07.07.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Докторска програма: Растениевъдство
Акредитация валидна до: 23.02.2017 г.
Оценка: 8,30

Докторска програма: Общо земеделие
Акредитация валидна до: 23.02.2017 г.
Оценка: 8,23

GoTop