Институт по растителни генетични ресурси – Садово

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по растителни генетични ресурси – Садово

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Оценка: 9,07
Акредитацията е дадена на: 14.12.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Растениевъдство
Оценка: 8,08
Акредитацията е дадена на: 14.12.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

GoTop