Институт по царевицата – гр. Кнежа

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по царевицата – гр. Кнежа

Професионално направление: 6.1.Растениевъдство 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Оценка: 8,10
Акредитацията е дадена на: 12.01.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 06.06.2023 г.)

GoTop