Институт по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, обл. Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, обл. Пловдив

Професионално направление: 5.12 Хранителни технологии
Докторска програма: Технология на тютюна и тютюневите изделия
Акредитация валидна до: 30.10.2026 г.
Оценка: 9,06 (акт. 24.06.2021 г.)

Професионално направление: 6.2 Растителна защита, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Растителна защита
Акредитация валидна до: 05.12.2024 г.
Оценка: 8,38

Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 19.04.2017 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до: не се дава акредитация

GoTop