Институт по земеделие – гр. Карнобат

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по земеделие – гр. Карнобат

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство, от област на висше образование Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Оценка: 8,52
Акредитацията е дадена на: 07.03.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

GoTop