Институт по земеделие – гр. Кюстендил

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по земеделие – гр. Кюстендил

Професионално направление: 6.2 Растителна защита, от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Растителна защита
Оценка: 8,28
Акредитацията е дадена на: 16.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 06.06.2023 г.)

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство, от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Овощарство
Оценка: 8,17
Акредитацията е дадена на: 16.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 06.06.2023 г.)

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство, от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Оценка: 8,26
Акредитацията е дадена на: 16.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

GoTop