Земеделски институт – Шумен

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Земеделски институт – Шумен

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Оценка: 8,42
Акредитацията е дадена на: 07.09.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 6.3 Животновъдство
Докторска програма: Овцевъдство и козевъдство
Оценка: 8,02
Акредитацията е дадена на: 04.08.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.3 Животновъдство
Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Оценка: 8,03
Акредитацията е дадена на: 04.08.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.3 Животновъдство
Докторска програма: Свиневъдство
Оценка: 8,05
Акредитацията е дадена на: 04.08.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)


Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването
Акредитация валидна до: 28.02.2024 г.
Оценка: 8,33

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
:
Акредитация валидна до: 21.12.2021 г.
Оценка: 8,33

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до: 25.06.2020 г.
Оценка: 8,19

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Овцевъдство и козевъдство
Акредитация валидна до: 25.06.2020 г.
Оценка: 8,07

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Свиневъдство
Акредитация валидна до: 25.06.2020 г.
Оценка: 8,38

GoTop