Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма:
Обща хирургия
Акредитация валидна до:
10.12.2025 г.
Оценка:
8.79
(актуализирано 28.06.2021 г.)

GoTop