Български жестов език

Покана за участие в избор на преводач на български жестов език в състава на Съвета за българския жестов език (публ. 19.08.2022 г.)


Заповед № РД09-5035/05.10.2022 г. за изменение на Заповед № РД09-3430/24.06.2022 г. за определяне на поименен състав на Съвета за българския жестов език (публ. 23.11.2022 г.)

Заповед № РД09-3430/24.06.2022 г. за утвърждаване на поименен състав на Съвета за българския жестов език (публ. 18.07.2022 г.)

Закон за българския жестов език (обн. ДВ. бр. 9 от 2 февруари 2021 г., в сила от 06.02.2021 г.) (публ. 03.02.2021 г., акт. 31.01.2023 г.)

Правилник за организацията и дейността на Съвета за българския жестов език (обн. ДВ. бр.99 от 26 ноември 2021 г.) (публ. 05.01.2022 г.)


1. Методическо ръководство за обучение по български жестов в предучилищна и начална училищна възраст (публ. 13.01.2021 г.);

2. Методическо ръководство за обучение на сляпо-глухи по български жестов език и алтернативни средства за комуникация (публ. 13.01.2021 г. , акт. 15.01.2021 г.);

3. Методическо ръководство за подготовка на преводачи по български жестов език (публ. 13.01.2021 г., акт. 14.01.2021 г.).

Речник на българския жестов език;

Теоретично описание на граматиката на българския жестов език;

Описание на граматиката на българския жестов език (втора част);

Описание на граматиката на българския жестов език (трета част).

Концепция за промени в нормативната уредба по прилагането на чл. 21 „Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация” от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – Въвеждане на жестовия език


Покана за участие в избора на представители на общността на глухите лица и на сляпо-глухите лица и на преводач на български жестов език в състава на Съвета за българския жестов език (публ. 31.01.2022 г.)

Превод на български жестов език на Поканата https://youtu.be/SFUvrxwfmEk

GoTop