Инструментариум за оценка и методически указания

Учебно помагало/ръководство за адаптиране на съдържанието по образователни направления за обучението на деца със специални образователни потребности и с хронични заболявания в предучилищното образование

Учебно помагало/ръководство за адаптиране на съдържанието по образователни направления за обучението на деца със специални образователни потребности и с хронични заболявания в предучилищното образование (публ. 01.12.2023 г.)


Инструменти за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие

Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на децата и насоки за прилагането на картата (публ. 01.12.2023 г.)

Инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск, и насоки за прилагането на инструмента (публ. 01.12.2023 г.)

Инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби и насоки за прилагане на инструмента (публ. 01.12.2023 г.)


Ръководства за учители и терапевти

Наръчник „Когато във вашия клас има зрително затруднен ученик – препоръки за учители“ (публ. 21.02.2022 г.);

Видеоклип „Как да общуваме с дете с нарушено зрение“ (публ. 21.02.2022 г.)

Помощникът на учителя в приобщаващото образование

Насоки за дейностите на психолозите и на педагогическите съветници за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост

Обучение на деца с тежки множествени увреждания

Обучение на деца с тежки поведенчески разстройства


Учебно-методически материали

Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците
Ваня Матанова, Екатерина Тодорова
Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие Анелия Гърбачева
Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания Владимир Радулов, Мира Цветкова – Арсова, Неда Балканска


Методически материали за възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ), разработени от екип на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет

Методика за оценка на индивидуалните потребности на ученик с девиантно поведение/в конфликт със закона, настанен във ВУИ и СПИ

Методически указания за изготвяне на индивидуален план за подкрепа на ученик с девиантно поведение/в конфликт със закона, настанен във ВУИ и СПИ


Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище

Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище (публ. 13.01.2021 г.)

GoTop