Подсекция 1

Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на функционална оценка на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина или в училището. Оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците, за които има индикации, че са със специални образователни потребности, се извършва в срок до 3 месеца от началото на учебната година, като продължителността на оценяването е най-малко 14 дни.

Изготвената от детската градина или училището оценка за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца със специални образователни потребности подлежи на одобрение от създадените на областно ниво регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО). Родителите имат право да оспорят изготвената от детската градина или училището оценка, както и предложените мерки за допълнителна подкрепа, като в тези случаи регионалните екипи за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (регионалните екипи) към РЦПППО организират повторна оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика.

GoTop