Подсекция 2

  1. при сензорни и/или неврологични увреждания и при множество увреждания – ресурсен учител, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца и ученици с нарушено зрение, логопед, психолог, помощник на учителя;
  2. при обучителни трудности – логопед, психолог, ресурсен учител;
  3. при прояви от аутистичния спектър – ресурсен учител, логопед, психолог, а при необходимост – сензорен терапевт и помощник на учителя;
  4. при емоционални и/или поведенчески затруднения – психолог и/или педагогически съветник, а при необходимост – помощник на учителя и психотерапевт;
  5. при наличие на риск – психолог и/или педагогически съветник, а при необходимост – помощник на учителя и образователен медиатор от общността на детето или ученика или социален работник;
  6. при изявени дарби и способности в различни области – учител и/или специалисти съобразно изявените дарби и способности на детето или ученика, а при необходимост – педагогически съветник и/или психолог;
  7. при хронични заболявания – болничен учител, ресурсен учител, психолог и/или педагогически съветник.

Помощник на учителя се осигурява при повече от 3 деца или ученици със специални образователни потребности в групата или паралелката, когато децата и учениците са с комплексни потребности и това е предвидено в плана за подкрепа на детето и ученика.

GoTop