Подсекция 3

Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за оформяне на срочна и годишна оценка. За тази цел се изготвя индивидуален учебен план и график на учебните часове.

Комбинираната форма на обучение включва обучение по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко предмета. Тя е подходяща за ученици от аутистичния спектър, ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до трудности в обучението при условията на дневна форма на обучение. При комбинирана форма индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30% от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план. Индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване по индивидуална учебна програма.

При всички форми на обучение, с изключение на самостоятелната, за ученици със специални образователни потребности при необходимост (когато оценката на индивидуалните им потребности установява такава необходимост) се изготвя индивидуален учебен план. С индивидуалния план се допуска отсъствие на определени учебни предмети и намален брой часове по един, по повече или по всички учебни предмети. Намаляването на броя часове в основната степен на образование не може да бъде повече от 50 на сто, а в средната степен – не повече от 70 на сто по всеки отделен предмет. За всеки учебен предмет от индивидуалния учебен план на ученик със специални образователни потребности, който се изучава с намален брой учебни часове и/или с намален брой учебни предмети, се разработва индивидуална учебна програма, която е адаптирана спрямо възможностите, потребностите, интересите и темпа на учене. Индивидуални учебни програми се изготвят по всички предмети за ученици с умствена изостаналост и множество увреждания, насочени за обучение в центровете за специална образователна подкрепа.

GoTop