Подсекция 4

Децата със специални образователни потребности постъпват в 1 клас на общообразователните училища или в специални училища за ученици със сензорни увреждания. Постъпването в общообразователно училище се извършва по общия за всички ученици ред при спазване на условията и реда, определени в съответната общинска система за прием в I клас.

Специалните училища за ученици със сензорни увреждания са два вида – училища за ученици с увреден слух и училища за ученици с нарушено зрение. Учениците със сензорни увреждания се насочват към специално училище след заявление на родителя към регионалния екип за подкрепа за личностно развитие в РЦПППО. Заявленията се подават до 15 септември на съответната учебна година или до началото на втория учебен срок. По изключение може да се допускат и други срокове.

По желание на родителя и по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие детето или ученикът може да бъде насочено от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и към групи или паралелки в центрове за специална образователна подкрепа. Центърът за специална образователна подкрепа не издава документ за завършен клас, а работи с конкретни градини или училища, към които са записани децата и учениците. В този случай удостоверението за завършен клас се издава от съответното училище.

GoTop