Подсекция 5

По искане на родителя и след преценка на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие задължителното обучение в 1-и клас може да бъде отложено, но за не повече от една година. Заявлението се подава в срок до 30 юни в съответния регионален център, като при невъзможност за спазване на този срок по обективни причини заявления се приемат и по-късно, но преди 15 септември.

Учениците със специални образователни потребности със завършен VII клас, които са оценени с оценки с качествен показател, получават удостоверение за завършен 7-и клас без свидетелство за основно образование и се насочват за продължаване на обучението в профили или професии със становище на регионалния екип към РЦПППО. Заявленията се подават до съответните регионални центрове в срок от 3-ти до 21 май в комплект с всички медицински документи на съответния ученик (с посочване на мишката излиза пълния списък). Становището на съответния регионален център съдържа конкретни препоръки за изготвянето на индивидуален учебен план, за адаптиране при необходимост на учебната среда и за подходяща форма на обучение на ученика.

Насочване по сходна процедура може да се извърши и след завършен X клас.

GoTop