Подсекция 6

При провеждането на националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити за учениците със специални образователни потребности са допустими разумни улеснения като осигуряване на удължено време, провеждането на изпита с адаптирани материали на брайлов шрифт, с помощта на компютър или устни изпити, осигуряване на учители консултанти, осигуряване на самостоятелна зала по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие.

GoTop