Примерни образци на документи

Доклад от мобилна група на Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

Доклад от логопед към Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

Доклад от слухово-речеви рехабилитатор към Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика

Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика

План за подкрепа

Заявление за одобряване на извършената оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика от екипите за подкрепа за личностно развитие в детската градина/училището – образец 1

Заявление за осигуряване на специалисти за участие в екипа/екипите за подкрепа за личностно развитие на децата/учениците със специални образователни потребности в детската градина/училището – образец 2

Заявление за извършване на оценка от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие поради невъзможност да се формира екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина/училището – образец 3

Заявление за изразяване на несъгласие с оценката на индивидуалните потребности на детето – образец 4

Заявление за изразяване на желание за обучение в специално училище – образец 5

Заявление за изразяване на желание за обучение в изнесена група/паралелка на детска градина/училище с подкрепа от Център за специална образователна подкрепа – образец 5а

Заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас – образец 6

GoTop