2018-2017-2016

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка

Заповед № РД09-3875 от 17.12.2018 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография

Заповед № РД09-3425 от 27.11.2018 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография за I клас, за II клас, за III клас, за IV клас, за V клас, за VI клас, за VII клас, за VIII клас, за IХ клас, за X клас, за XI клас, за XII клас


Процедури за оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI клас, на проекти на учебници за XII клас, на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В1.1 и на ниво В2.1

Заповед РД 09-2793/04.10.2018 г. за откриване на процедури за оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI клас, на проекти на учебници за XII клас, на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В1.1 и на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В2.1


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия

Заповед № РД 09-2724/27.09.2018 година за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебен предмет религия (християнство-православие) от I клас до XII клас, по учебен предмет религия (ислям) от I клас до XII клас и по учебен предмет религия (неконфесионално обучение) от I клас до XII клас


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по предмети

Заповед № РД 09-811/04.05.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по предметиПроцедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас по учебни предмети

Заповед № РД 09-319/23.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас по следните общообразователни учебни предмети: български език, литература, математика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, музика и изобразително изкуство.


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език турски език за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-303/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език турски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език иврит за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-304/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език иврит


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език арменски език за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-305/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език арменски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език ромски език за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-306/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език ромски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за IV клас по общообразователни учебни предмети съгласно текста на Заповедта


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет италиански език за II клас и проекти на учебни комплекти по руски език за постигане на ниво В1.1 (А1-А2-В1.1.) от ОЕЕР


Процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество и за X клас по учебния предмет икономика


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за първа възрастова група и за втора възрастова група


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за V клас и по испански и по италиански език

Приложение към заповед № РД09-553/30.05.2018 г. на министъра на образованието и наука

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници по испански език и по италиански език за V клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници по испански език и по италиански език за V клас

Испански език

Италиански език


Проектите на учебници по т. III. 5, 6, 8, 9 и 10 от Заповед №РД 09-571/28.04.2016 г. за откриване на процедура за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за II, VI, VIII клас и по чужд език по нива, които са предвидени и за използване в IX клас като I част за обучението по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, 3, 4, 22 от Наредба №4/2015 г. за учебния план, следва да бъдат обозначени за това по следния начин: „Учебник по ………… (учебен предмет) за VIII клас/първа част за IX клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език“.

Изискването е във връзка със Заповед №РД 09-1774/13.03.2017 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за III, VII и IX клас и по чужд език по нива.


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за III, VII и IX клас и по чужд език


Приложение към заповед № РД09-887/18.05.2018 г. на министъра на образованието и наука

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училища за проектите на учебници и учебни комплекти за III клас, за проекти на учебници за VII клас, проекти на учебници за IX клас и проекти на учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) по области.

 1. Благоевград
 2. Бургас
 3. Варна
 4. Велико Търново
 5. Видин
 6. Враца
 7. Габрово
 8. Добрич
 9. Кърджали
 10. Кюстендил
 11. Ловеч
 12. Монтана
 13. Пазарджик
 14. Перник
 15. Плевен
 16. Пловдив
 17. Разград
 18. Русе
 19. Силистра
 20. Сливен
 21. Смолян
 22. София-град
 23. София-регион
 24. Стара Загора
 25. Търговище
 26. Хасково
 27. Шумен
 28. Ямбол

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти за III клас

Български език и литература за III клас
Математика за III клас
Човекът и обществото за III клас
Човекът и природата за III клас
Компютърно моделиране за III клас
Технологии и предприемачество за III клас
Изобразително изкуство за III клас
Музика за III клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд за III клас

Английски език за III клас
Немски език за III клас
Испански език за III клас
Френски език за III клас
Руски език за III клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници за VII клас

Български език за VII клас
Литература за VII клас
Математика за VII клас
Физика и астрономия за VII клас
Химия и опазване на околната среда за VII клас
Информационни технологии за VII клас
Биология и здравно образование за VII клас
География и икономика за VII клас
История и цивилизации за VII клас
Изобразително изкуство за VII клас
Музика за VII клас
Технологии и предприемачество за VII клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници по чужд език за VII клас

Английски език за VII клас
Испански език за VII клас
Италиански език за VII клас
Немски език за VII клас
Руски език за VII клас
Френски език за VII клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници за общообразователна подготовка по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 5-14, т. 16-18, т. 20-21, т. 23-24 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

Български език за IX клас
Литература за IX клас
Математика за IX клас
Физика и астрономия за IX клас
Химия и опазване на околната среда за IX клас
Биология и здравно образование за IX клас
География и икономика за IX клас
История и цивилизации за IX клас
Философия за IX клас
Информационни технологии за IX клас
Технологии и предприемачество за IX клас
Музика за IX клас
Изобразително изкуство за IX клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници за общообразователна подготовка по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, 3, 4, 22 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

Физика и астрономия за IX клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език)
Химия и опазване на околната среда за IX клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език)
Биология и здравно образование за IX клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език)
География и икономика за IX клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език)
История и цивилизации за IX клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език)

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка за ниво А1, както следва:

Английски език

Немски език

Френски език

Испански език

Руски език

Италиански език

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка за ниво B1 (продължение на ниво В1.1), както следва:

Английски език

Немски език

Френски език

Испански език

Руски език

Италиански език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за II, VI и VIII клас

Образец-заявка за учебници и учебни комплекти за учениците във IІ и в VІ клас в държавните, общинските и частните училища за учебната 2017/2018 година

Образец-заявка за учебници и учебни комплекти по български език и литература за учениците във ІI и в VІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2017/2018 година

Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за учениците във II и в VI клас за учебната 2017/2018 година

Указания за организиране и провеждане на оценяването на пригодността на проектите на учебници и на учебни комплекти за IІ клас, на учебници за VІ клас, за VІІІ клас и учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка утвърдени със Заповед №РД09-2668/30.06.2017 г. на министъра на образованието и науката

Приемателно-предавателен протокол за проектите на учебник/учебен комплект


Приложение към заповед № РД09-2669/30.06.2017 г. на министъра на образованието и наука
Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за II клас, проектите на учебници за VI клас, проектите на учебници за VIII клас и проектите на учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти за II клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд за II клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници за VI клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници по чужд език за VI клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници за VIII клас:

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка за ниво А2, както следва:

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка за ниво В 1.1, както следва:


Обявеното открито заседание за 08.05.2017 г. със Заповед № РД 09-571/ 28.04.2016 г. за откриване на процедура за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за II, VI, VIII клас и по чужд език по нива, ще се проведе на 09.05.2017 г. в Национален център по информация и документация (НАЦИД), бул. „Г. М. Димитров“ № 52А.
Промяната на датата за откритото заседание се налага поради направеното в края на 2016 година допълнение на чл. 154 от Кодекса на труда.


Процедури по оценяване и одобряване на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група


GoTop