2019


Информация за теглото и за броя на страниците на одобрените учебници и учебни комплекти за I клас, II клас, III клас и IV клас и на учебниците за V клас, VI клас и VII клас, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 година


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по история и цивилизации и по география и икономика за средна образователна степен (VIII-XII клас)

Заповед № РД09-2688/17.10.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по история и цивилизации и по география и икономика за средна образователна степен (VIII-XII клас)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет география и икономика

Заповед № РД09-842/ 18.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет география и икономика


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет философия

Заповед № РД09-843/ 18.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет философия


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет физическо възпитание и спорт

Заповед № РД09-816/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет физическо възпитание и спорт


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет изобразително изкуство

Заповед № РД09-817/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет изобразително изкуство


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет музика

Заповед № РД09-818/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет музика


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет предприемачество

Заповед № РД09-819/ 15.03.2019 г. за oткриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет предприемачество


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет химия и опазване на околната среда

Заповед № РД09-821/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет химия и опазване на околната среда


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет физика и астрономия

Заповед № РД09-822/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет физика и астрономия


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет биология и здравно образование

Заповед № РД09-823/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет биология и здравно образование


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет информатика

Заповед № РД09-824/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет информатика


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет български език и литература

Заповед № РД09-825/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет български език и литература


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет история и цивилизации за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас

Заповед № РД09-826/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет история и цивилизации


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет информационни технологии за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас

Заповед № РД09-827/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет информационни технологии


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет математика за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас

Заповед № РД09-828/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет математика


Процедури по чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-829/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас-процедури по чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка


Процедури по чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-830/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас-процедури по чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка


Процедури по чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-832/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас-процедури по чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка (за обучение в XI и в XII клас по рамкови учебни планове)

Заповед № РД09-718/28.02.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – иврит, за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД09-1135/ 17.04.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – иврит


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – арменски, за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД09-1136/ 17.04.2019 за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – арменски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – ромски, за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД09-1137/ 17.04.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – ромски езикЗаповед № РД09-1130/17.04.2019 г. за утвърждаване на Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за IV клас, на учебници за Х клас и на учебни комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или факултативните учебни часове

УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище

Приложения към заповедта


Заповед № РД 09-1102/11.04.2019 г. за утвърждаване на списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за IV клас, за X клас и за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или факултативните учебни часове

Приложение № 1 Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за IV клас

Приложение № 2 Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за X клас

Приложение № 3 Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебни комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или факултативните учебни часове


Заповед № РД09-734/01.03.2019 г. за утвърждаване на

Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници


Заповед № РД 09-658/15.02.2019 г. за утвърждаване на списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, проектите на учебници за X клас по учебния предмет икономика – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка и на проектите на учебни комплекти по чужд език – руски език, по учебна програма за постигане на ниво В1.1 (А1-А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка

Приложения към заповедта

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за X клас по учебния предмет икономика – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебни комплекти по руски език за постигане на ниво В1.1

Списък с кодовете на проектите на учебници по предприемачество за VIII клас

Списък с кодовете на проектите на учебници по икономика за Х клас

Списък с кодовете на проектите на учебни комплекти по руски език, ниво В1.1


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет чужд език – италиански език за II клас

Заповед № РД09-651/12.02.2019 г за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет чужд език – италиански език за II клас

GoTop