2020

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – иврит, за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД09-1244/29.05.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – иврит


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – арменски, за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД09-1246/29.05.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – арменски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет физическо възпитание и спорт

Заповед № РД09-1228/ 28.05.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет физическо възпитание и спорт за профилирана подготовка за XI и XII клас (публ. 28.05.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет биология и здравно образование

Заповед № РД09-1229/ 28.05.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет биология и здравно образование за профилирана подготовка за XI и XII клас (публ. 28.05.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI клас по учебния предмет информатика

Заповед № РД09-1230/28.05.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет информатика за профилирана подготовка за XI клас (публ. 28.05.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет изобразително изкуство

Заповед № РД09-1231/ 28.05.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет изобразително изкуство за профилирана подготовка за XI и XII клас (публ. 28.05.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет музика

Заповед № РД09-1232/28.05.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет музика за профилирана подготовка за XI и XII клас (публ. 28.05.2020 г.)


Процедури по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-1233/28.05.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) (публ. 28.05.2020 г.)


Процедури по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-1234/28.05.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) (публ. 28.05.2020 г.)


Процедури по учебния предмет чужд език – испански език, италиански език, немски език и руски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-1235/28.05.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език – испански език, италиански език, немски език и руски език за профилирана подготовка за XI и XII клас за постигане на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) (публ. 28.05.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет предприемачество

Заповед РД09-1236/28.05.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет предприемачество за профилирана подготовка за XI и XII клас (публ. 28.05.2020 г.)


Заповед № РД09-644/18.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД09-825/15.03.2019 г., Заповед № РД09-829/15.03.2019 г., Заповед № РД09-830/15.03.2019 г., Заповед № РД09-832/15.03.2019 г., Заповед № РД 09-828/15.03.2019 г., Заповед № РД09-824/15.03.2019 г., Заповед № РД09-827/15.03.2019 г., Заповед № РД09-826/15.03.2019 г., Заповед № РД09-842/18.03.2019 г., Заповед № РД09-843/18.03.2019 г., Заповед № РД09-823/15.03.2019 г., Заповед № РД09-822/15.03.2019 г., Заповед № РД09-821/15.03.2019 г., Заповед № РД09-818/15.03.2019 г., Заповед № РД09-817/15.03.2019 г., Заповед № Д09-819/15.03.2019 г., Заповед № РД816 /15.03.2019 г., както следва:

  1. В посочените заповеди датите 18 и 19 март 2020 г., определени за подаване на документите за участие по чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, се променят на 14 и 15 април 2020 година.
  2. В посочените заповеди датата 24 март 2020 г., определена за отваряне на открито заседание на внесените документи за участие в процедурите, се променя на 16 април 2020 година.

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка

Заповед № РД09-617/10.03.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.03.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по чужд език – руски език за постигане на ниво В2.1

Заповед № РД09-82/16.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 17.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас до XII клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет Развитие на речта

Заповед № РД09-20/07.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас до IV клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет Фонетична ритмика

Заповед № РД09-25/07.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас до IV клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет Моторика –

Заповед № РД09-24/07.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас до IV клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет Музикални стимулации

Заповед № РД09-23/07.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас до XII клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет Развитие на речта и произношение (индивидуална рехабилитация на слуха и говора)

Заповед № РД09-22/07.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас до IV клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет Реч и предметна дейност

Заповед № РД09-21/07.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.01.2020 г.)Заповед № РД09-1342/15.06.2020 г. за утвърждаване на: (публикувано 18.06.2020 г.)

УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка за XI и за XII клас и на проектите на учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка (за обучение в ХI и в ХII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, т. 18, т. 22, т. 23, и т. 24 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план)


Заповед № РД09-1315/10.06.2020 г. за утвърждаване на списъците на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за профилирана подготовка за XI и XII клас и на проектите на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво А2 от ОЕЕР, както и кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти (публикувано 11.06.2020 г.)

Приложение № 1

Приложение № 2 към настоящата заповед


Заповед № РД09-1102/19.05.2020 г. за утвърждаване на указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за I, II, III, IV и V клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проекти на учебници за I, II, III, IV и V клас по учебния предмет религия (ислям) и на проекти на учебници за I, II и III клас по учебния предмет религия (благонравие) (публикувано 21.05.2020 г.)

УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на оценяването
Приложение 1 Карта за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебник/учебен комплект
Приложение 2 Карта с обобщените резултати от оценяването за пригодността на проектите на учебник/учебен комплект
Приложение 3 Декларация
Приложение 4 График за организиране и провеждане на оценяването
(публикувано 21.05.2020 г.)


Заповед № РД09-1062/13.05.2020 г. за утвърждаване на списъка на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници по религия, списъка на училищата, както и кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти (публикувано 15.05.2020 г.)

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за I, II, III, IV и V клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проекти на учебници за I, II, III, IV и V клас по учебния предмет религия (ислям) и на проекти на учебници за I, II и III клас по учебния предмет религия (благонравие)


Заповед № РД09-644/18.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД09-825/15.03.2019 г., Заповед № РД09-829/15.03.2019 г., Заповед № РД09-830/15.03.2019 г., Заповед № РД09-832/15.03.2019 г., Заповед № РД 09-828/15.03.2019 г., Заповед № РД09-824/15.03.2019 г., Заповед № РД09-827/15.03.2019 г., Заповед № РД09-826/15.03.2019 г., Заповед № РД09-842/18.03.2019 г., Заповед № РД09-843/18.03.2019 г., Заповед № РД09-823/15.03.2019 г., Заповед № РД09-822/15.03.2019 г., Заповед № РД09-821/15.03.2019 г., Заповед № РД09-818/15.03.2019 г., Заповед № РД09-817/15.03.2019 г., Заповед № Д09-819/15.03.2019 г., Заповед № РД816 /15.03.2019 г., както следва:

В посочените заповеди датите 18 и 19 март 2020 г., определени за подаване на документите за участие по чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, се променят на 14 и 15 април 2020 година.

В посочените заповеди датата 24 март 2020 г., определена за отваряне на открито заседание на внесените документи за участие в процедурите, се променя на 16 април 2020 година.

(публикувано 19.03.2020 г.)


Заповед № РД09-644/18.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД09-825/15.03.2019 г., Заповед № РД09-829/15.03.2019 г., Заповед № РД09-830/15.03.2019 г., Заповед № РД09-832/15.03.2019 г., Заповед № РД 09-828/15.03.2019 г., Заповед № РД09-824/15.03.2019 г., Заповед № РД09-827/15.03.2019 г., Заповед № РД09-826/15.03.2019 г., Заповед № РД09-842/18.03.2019 г., Заповед № РД09-843/18.03.2019 г., Заповед № РД09-823/15.03.2019 г., Заповед № РД09-822/15.03.2019 г., Заповед № РД09-821/15.03.2019 г., Заповед № РД09-818/15.03.2019 г., Заповед № РД09-817/15.03.2019 г., Заповед № Д09-819/15.03.2019 г., Заповед № РД816 /15.03.2019 г., както следва:

В посочените заповеди датите 18 и 19 март 2020 г., определени за подаване на документите за участие по чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, се променят на 14 и 15 април 2020 година.

В посочените заповеди датата 24 март 2020 г., определена за отваряне на открито заседание на внесените документи за участие в процедурите, се променя на 16 април 2020 година.

(публикувано 19.03.2020 г.)


Заповед № РД09-724/ 03.04.2020 г. за утвърждаване указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка и на проектите на учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво В1.1 и на ниво В2.1 от Общата европейска езикова рамка. (публикувано 06.04.2020 г.)

УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на оценяването

Приложение 1 Карта за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебник/учебен комплект

Приложение 2 Карта с обобщените резултати от оценяването за пригодността на проектите на учебник/учебен комплект

Приложение 3 Декларация

Приложение 4 График за организиране и провеждане на оценяването

(публикувано 06.04.2020 г.)


Заповед № РД09-613/09.03.2020 г. за утвърждаване на списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка и на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В1.1 и ниво В2.1 от Общата европейска езикова рамка (публикувано 11.03.2020 г.)

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

Kодове на проектите на учебен комплект по български език за ХI клас (общообразователна подготовка)
Kодове на проектите на учебен комплект по гражданско образование за ХI клас (общообразователна подготовка)
Kодове на проектите на учебен комплект по литература за ХI клас (общообразователна подготовка)
Kодове на проектите на учебен комплект по математика за ХI клас (общообразователна подготовка)

Kодове на проектите на учебни комплекти по английски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по испански език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по италиански език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по немски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по руски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по френски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка

Kодове на проектите на учебни комплекти по английски език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по испански език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по италиански език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по немски език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по френски език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка

(публикувано 11.03.2020 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за I – XII клас по учебния предмет хореография

Заповед № РД09-776/ 10.04.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за I – XII клас по учебния предмет хореография (публ. 13.04.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за II клас по учебния предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД09-750/09.04.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по италиански език
(публ. 09.04.2020 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по учебния предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД09-120/21.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 21.01.2020 г.)

GoTop