2022Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за II клас по учебния предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД 09-4509/16.09.2022 г. за откриване на процедура (публ. 19.09.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по майчин език – иврит

Заповед № РД09-4354/ 14.09.2022 г. за откриване на процедура (публ. 15.09.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по майчин език – арменски език

Заповед № РД09-4353/ 14.09.2022 г. за откриване на процедура (публ. 15.09.2022 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебен предмет български език и литература

Заповед № РД09-4131/02.09.2022 г. за откриване на процедури (публ. 05.09.2022 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебен предмет български език и литература

Заповед № РД09-4030/30.08.2022 г. за откриване на процедури


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия (неконфесионално обучение) по новите учебни програми от V клас до XII клас

Заповед № РД09-3903/ 15.08.2022 г. за откриване на процедури (публ. 16.08.2022 г.)


Процедури по учебния предмет чужд език – испански език, италиански език, немски език и френски език, за профилирана подготовка за XII клас за постигане на ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-3634/22.07.2022 г. за откриване на процедури (публ. 26.07.2022 г.)


Процедури по учебния предмет чужд език – испански език, италиански език, немски език и френски език, за профилирана подготовка за XII клас за постигане на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-3664/26.07.2022 г. за откриване на процедури (публ. 26.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет информатика – модул 3 „Релационен модел на база данни” и модул 4 „Програмиране на информационни системи”

Заповед № РД09-3633/22.07.2002 г. за откриване на процедури (публ. 26.07.2022 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за I – XII клас по учебния предмет хореография

Заповед № РД09-3661/26.07.2022 г. за откриване на процедури (публ. 26.07.2022 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет италиански език за III клас и за IV клас

Заповед № РД09-3573/14.07.2022 г. за откриване на процедури (публ. 14.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти от I до IV клас за учениците със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет реч и предметна дейност

Заповед № РД09-3482/ 06.07.2022 г. за откриване на процедура (публ. 11.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – развитие на речта

Заповед № РД09-3486/ 06.07.2022 г. за откриване на процедура (публ. 08.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – музикални стимулации

Заповед № РД09-3484/ 06.07.2022 г. за откриване на процедура (публ. 08.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – развитие на речта и произношение

Заповед № РД09-3483/ 06.07.2022 г. за откриване на процедура (публ. 08.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – фонетична ритмика

Заповед № РД09-3482/ 06.07.2022 г. за откриване на процедура (публ. 08.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – моторика

Заповед № РД09-3480/ 06.07.2022 г. за откриване на процедура (публ. 08.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет – религия (християнство-православие) за X и за XII клас по новите учебни програми

Заповед № РД09-3062/13.05.2022 за откриване на процедура (публ. 16.05.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии по новите учебни програми за V клас, VI клас и VII клас

Заповед № РД09-3563/ 16.12.2020 за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии по новите учебни програми за V клас, VI клас и VII клас (публ. 22.12.2020 г.)

Заповед № РД 09-4469/16.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на: (публ. 19.09.2022 г.)

 1. Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проект на учебен комплект по учебния предмет чужд език – руски език, за постигане на ниво В2.1 по Общата европейска езикова рамка – Приложение № 1 към настоящата заповед.
 2. Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проект на учебен комплект по учебния предмет чужд език – руски език, за постигане на ниво В2.1 по Общата европейска езикова рамка – Приложение № 2 към настоящата заповед.

(публ. 19.09.2022 г.)


Заповед № РД 09-4125/02.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на: (публ. 05.09.2022 г.)

 1. Списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на:
  а) проекти на учебници за профилирана подготовка за XI и за XII клас по учебния предмет чужд език – английски език, за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по ОЕЕР – Приложение № 1 към настоящата заповед;
  б) проекти на учебници за профилирана подготовка за XI и за XII клас по учебния предмет чужд език – немски език, за постигане на ниво В2 по ОЕЕР – Приложение № 2 към настоящата заповед;
  в) проект на учебник за профилирана подготовка за XI клас по учебния предмет информатика – Приложение № 3 към настоящата заповед;
  г) проект на учебник за профилирана подготовка за XI и за XII клас по учебния предмет физическо възпитание и спорт – Приложение № 4 към настоящата заповед.
 2. Указания за организиране и провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за профилирана подготовка за XI клас по учебния предмет информатика, за XI и за XII клас по учебния предмет физическо възпитание и спорт и по учебния предмет чужд език – английски език за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и немски език за постигане на ниво В2 по ОЕЕР .

Код на проект на учебник по английски език за постигане на ниво В1.1 (профилирана подготовка за XI и XII клас)

Списък с кодовете на проектите на учебници по английски език за постигане на ниво В1 (профилирана подготовка за XI и XII клас)

Списък с кодовете на проектите на учебници по немски за постигане на ниво В2 (профилирана подготовка за XI и XII клас)

Код на проект на учебник по информатика (профилирана подготовка за XI клас)

Код на проект на учебник по физическо възпитание и спорт (профилирана подготовка за XI и XII клас)

(публ. 05.09.2022 г.)


Заповед № РД09-3477/06.07.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на: (публ. 07.07.2022 г.)

Приложение № 1 Списък на училища, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за профилирана подготовка за XII клас по учебния предмет чужд език – английски език, за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по ОЕЕР

Приложение № 2 Списък на училища, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проект на учебник за профилирана подготовка за XII клас по учебния предмет чужд език – немски език, за постигане на ниво В1.1 по ОЕЕР

Приложение № 3 Списък на училища, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за профилирана подготовка за XII клас по учебния предмет чужд език – руски език, за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по ОЕЕР

Приложение № 4 Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за профилирана подготовка за XII клас по учебният предмет чужд език – английски език за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), руски език за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по ОЕЕР, и немски език за постигане на ниво В1.1 по ОЕЕР

Списък с кодовете на проектите на учебници по английски език за постигане на ниво В1.1 и В1 (профилирана подготовка за XII клас)

Списък с кодовете на проектите на учебници по немски език за постигане на ниво В1.1 (профилирана подготовка за XII клас)

Списък с кодовете на проектите на учебници по руски език за постигане на ниво В1.1 и В1 (профилирана подготовка за XII клас)

(публ. 07.07.2022 г.)


Заповед № РД 09-3256/09.06.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на: (публ. 10.06.2022 г.)

Списък с кодовете на проектите на учебници по религия (християнство-православие)
(публ. 10.06.2022 г.)


Заповед РД09-2865/ 12.04.2022 г. за утвърждаване на: (публ. 13.04.2022 г.)

Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии

Приложение 1 Карта за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии

Приложение 2 Карта с обобщените резултати от оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии

Приложение 3 Декларация към процедура по оценяването и одобряване на проекти на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии

Приложение 4 График за организиране и провеждане на оценяването
(публ. 13.04.2022 г.)


Заповед № РД09-2862/ 12.04.2022 г. за утвърждаване на списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии (публ. 12.04.2022 г.)

GoTop