2023

Заповед № РД09-2374/ 11.09.2023 г. за утвърждаване на: (публ. 13.09.2023 г.)

  1. Списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на:
  2. Указания за организиране и провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за XII клас за профилирана подготовка по учебните предмети информатика и чужд език – испански език, немски език и френски език за постигане на ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка и на проекти на учебници за V и за VI клас по учебния предмет религия (неконфесионално обучение) – Приложение № 6 към настоящата заповед.

Кодове на проекти на учебници по информатика (профилирана подготовка за XII клас)
Kод на проект на учебник по чужд език – испански език за постигане на ниво B1.1 по общата европейска езикова рамка (профилирана подготовка за XII клас)
Kод на проект на учебник по чужд език – немски език за постигане на ниво B1.1 по общата европейска езикова рамка (профилирана подготовка за XII клас)
Kод на проект на учебник по чужд език – френски език за постигане на ниво B1.1 по общата европейска езикова рамка (профилирана подготовка за XII клас)
Кодове на проекти на учебници по религия (неконфесионално обучение) (публ. 13.09.2023 г.)Заповед № РД09-1318/ 29.06.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на: (публ. 30.06.2023 г.)

Кодове на проектите на учебници по религия (християнство-православие) (публ. 30.06.2023 г.)


ПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

ГРАФИЦИ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ
Образци на заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

СПИСЪЦИ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Заповед № РД09-836/12.04.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на: (публ. 13.04.2023 г.)

  1. Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проекти на учебници за VII клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии – Приложение № 1 към настоящата заповед;
  2. Указания за организиране и провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за VII клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии – Приложение № 2 към настоящата заповед.

Кодове на проектите на учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии за VII клас (публ. 13.04.2023 г.)

GoTop