Кампания 2018

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ 2018


Класиране на кандидатите за специализация съгласно чл. 5, ал. 3 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018-2019 година

Класиране на кандидатите за обучение в образователната и научна степен „доктор“ съгласно чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018-2019 година


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на Министерството на образованието и науката на Република България

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България, за студенти в български държавни висши училища по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. през учебната 2018-2019 г. Министерството на образованието и науката на Република България обявява второто класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър” след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Класираните кандидат-студенти могат да получат в МОН удостоверението за приемане и останалите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. след 29.10.2018 г.

Второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018-2019 година


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на Министерството на образованието и науката на Република България

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България, за обучение в български държавни висши училища, съгласно ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018 – 2019 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява свободните места за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” след извършеното първо класиране.

За обявените места могат да кандидатстват некласирани на първо класиране кандидат-студенти от българска народност.

За участие във второто класиране кандидатите следва да подадат в срок до 12.10.2018 г. в МОН заявление по образец с посочени желания, съответстващи на специалностите и висшите училища от приложението. Заявлението може да се изтегли от интернет страницата на МОН – www.mon.bg – „За българите зад граница”, „Документи за кандидатстване“.

Заявленията и другите необходими документи следва да се изпращат на адрес: [email protected] .

Списък на свободните след първо класиране места за обучение на образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита степен „бакалавър“, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. през учебната 2018-2019 година


Първо класиране на кандидат-студенти – българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационната степен „бакалавър“, съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на Министерството на образованието и науката на Република България

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти в български държавни висши училища по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 г. Министерството на образованието и науката на Република България обявява първото класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър” след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Класираните кандидат-студенти могат да получат в МОН удостоверението за приемане и останалите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. след 01.10.2018 г.

Писмените откази от първо класиране се изпращат в МОН по електронната поща ([email protected]) в срок от три работни дни след датата на публикуване на класирането. Свободните места за второ класиране ще бъдат обявени след 05.10.2018 година.

Първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018-2019 година

Първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за учебната 2018-2019 година

Класиране на кандидат-студенти – българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Македония, класирани за обучение във висшите училища по изкуствата през учебната 2018-2019 година:


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на Министерството на образованието и науката на Република България

Във връзка с извършеното второ класиране на кандидат-студенти за обучение съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 година, Министерството на образованието и науката на Република България уведомява:
Класираните на второ класиране кандидат-студенти могат да получат след 19.09.2018 г. удостоверение, което се представя при записване в съответното висше училище. Удостоверенията се получават всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа в МОН – бул. „Княз Дондуков“ № 2 А. Некласираните кандидат-студенти също могат да получат своите документи.


ВТОРО класиране на кандидат-студенти съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 година

Второ класиране на кандидат-студенти за обучение съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. през учебната 2018-2019 година

Второ класиране на кандидат-студенти за обучение съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 година

Класиране на кандидат-студенти за обучение в Националната спортна академия „Васил Левски“ – София съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 година


Информация за свободните места за второ класиране на кандидат-студенти – българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Македония, съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. за учебната 2018-2019 година

Съобщение

Свободни места съгласно ПМС № 103/1993 г.

Свободни места съгласно ПМС № 228/1997 г.


ПЪРВО класиране на кандидат-студенти съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 година

Република Македония – съгласно ПМС № 103/1993 г.

Република Македония – съгласно ПМС № 228/1997 г.

Република Молдова

Република Сърбия

ПЪРВО класиране на кандидат-студенти съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018-2019 година

Република Албания – І класиране

Република Казахстан – І класиране

Република Косово – І класиране

Украйна – І класиране

Други страни

Списък на кандидат-студентите, допуснати до специализирани изпити за учебната 2018-2019 година в:


Протокол с резултатите на кандидат-студентите от Македония, явили се на изпит по български език, литература и история на България за приемане на българи, живеещи извън Република България, съгласно ПМС №103/1993 г., и граждани на Република Македония, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г., през учебната 2018-2019 година

Списък с резултатите на кандидат-студентите, явили се на изпит по български език, литература и история на България за приемане на българи, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС №103/1993 г. през учебната 2018-2019 година от:

Албания

Казахстан

Косово

Молдова

Република Сърбия (Димитровград и Босилеград)

Украйна

Нормативни и административни актове

Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти

Документи за кандидатстване. Срокове

Учебници и помощна литература, тестове

Списък на съкращенията

МОН – Министерство на образованието и науката
ПМС – Постановление на Министерския съвет
РМС – Решение на Министерския съвет
ВУ – Висше училище
ЦИОО – Център за информационно осигурянаве на образованието
НАЦИД – Национален център за информация и документация
ЦОПУО – Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
ОКС – образователно-квалификационна степен
ДЗИ – Държавни зрелостни изпити
БЕЛ – Български език и литература
МИО – Международни икономически отношения

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд Аграрен университет – Пловдив
  АМТИИ Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
  ВТУ Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
  ВВМУ Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Варна
  ВСУ Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
  ВТрУ Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
  ВУТП ВУТП – Висше училище по телекомуникации и пощи – София
  ИУ Вн Икономически университет – Варна
  ЛТУ Лесотехнически университет – София
  МУ Пл Медицински университет – Плевен
  МУ Пд Медицински университет – Пловдив
  МУ Сф Медицински университет – София
  МУ Вн Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
  МГУ Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
  НАТФИЗ Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
  НМА Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
  НСА Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
  НХА Национална художествена академия – София
  ПУ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал Смолян
  ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Физико-технологичен факултет, База Смолян (за специалности от област Техника)
  РУ Русенски университет „Ангел Кънчев“
  РУ Рз Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал Разград
  СУ Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  СА Св Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов
  ТУ Вн Технически университет – Варна
  ТУ Гб Технически университет – Габрово
  ТУ Сф Технически университет – София
  ТУ Пд Технически университет – София, Филиал Пловдив
  ТУ Сл Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен
  ТрУ Тракийски университет – Стара Загора
  УАЗ Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
  УНСС Университет за национално и световно стопанство – София
  УАСГ Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
  УНИБИТ Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
  УХТ Университет по хранителни технологии – Пловдив
  ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет – София
  ШУ Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
  ЮЗУ Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ 2017

ВТОРО КЛАСИРАНЕ на кандидат-студенти за обучение в ОКС „магистър“

Свободни места след първо класиране за обучение на ОКС „магистър“ след придобита степен „бакалавър“

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ на кандидат-студенти за обучение в ОКС „магистър“

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Класиране в академиите по изкуства

Съобщение на МОН за трето класиране и списък на свободните места по ПМС № 228 и по ПМС № 103

Публикувано на 15.09.2017 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ на кандидат-студенти

Класираните на второ класиране кандидат-студенти могат да получат в МОН от 15.09.2017 г. включително удостоверението за приемане и другите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.

Министерството на образованието и науката на Република България обявява свободните след извършеното първо класиране места за обучение по двете постановления

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ на кандидат-студенти

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ на кандидат-студенти от Република Македония, Република Молдова и Република Албания в български висши училища за учебната 2017-2018 година

Публикувано на 23 август 2017 г.

Списъци на кандидат-студенти, допуснати до специализирани изпити

Списъци на кандидат-студенти, допуснати до специализирани изпити във висшите училища по изкуства и спорт, както следва:

Първо класиране на кандидат-студенти

Първо класиране на кандидат-студенти – българи, живеещи извън Република България, за обучение в български държавни висши училища съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, през учебната 2017/2018 година

Отказите от обучение се изпращат в МОН по електронната поща или по факс в срок от три работни дни след датата на публикуване на класирането.

Резултати от конкурсните изпити за прием на българи, живеещи извън Р България за учебната 2017/2018 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Министерството на образованието и науката на Република България

Кандидатстудентският изпит за приемане на студенти в български висши училища на основание ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. ще се проведе на 07.07.2017 г. от 10.00 ч. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ на адрес: гр. София, ул. „Гео Милев“ № 158.

Кандидат-студентите следва да се явят във висшето училище в 9.00 ч. за разпределение по залите и заемане на местата. При идването на изпита трябва да представят документ за самоличност и картонче с входящия си номер, както и да пишат със син химикал.

Кандидат-студентите, които все още не са подали документи за кандидатстване, могат да го направят от 04.07.2017 г. до 06.07.2017 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ на адрес: гр. София, ул. „Гео Милев“ № 158.

Нормативни и административни актове

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти

Документи за кандидатстване. Срокове

Учебници и помощна литература, тестове

Списък на съкращенията

МОН – Министерство на образованието и науката
ПМС – Постановление на Министерския съвет
РМС – Решение на Министерския съвет
ВУ – Висше училище
ЦИОО – Център за информационно осигуряване на образованието
НАЦИД – Националния център за информация и документация
ОКС – Образователно-квалификационна степен
ДЗИ – Държавен зрелостен изпит
БЕЛ – Български език и литература
МИО – Международни икономически отношения

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд – Аграрен университет – Пловдив
 2. АМТИИ – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
 3. АМВР – Академия на министерството на вътрешните работи – София
 4. ВТУ – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 5. ВВМУ – Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Варна
 6. ВСУ – Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
 7. ВТрУ – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
 8. ВУТП – Висше училище по телекомуникации и пощи – София
 9. ВА – Военна академия „Г. С. Раковски“-– София
 10. ИУ Вн – Икономически университет – Варна
 11. ЛТУ – Лесотехнически университет – София
 12. МУ Пл – Медицински университет – Плевен
 13. МУ Пд – Медицински университет – Пловдив
 14. МУ Сф – Медицински университет – София
 15. МУ Вн – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
 16. МГУ – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
 17. НВУ – Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
 18. НВУ Шн – Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, Факултет „Артилерия, Противовъздушна отбрана и Комуникационни и информационни системи“ – гр. Шумен
 19. НАТФИЗ – Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
 20. НМА – Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
 21. НСА – Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
 22. НХА – Национална художествена академия – София
 23. ПУ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 24. РУ – Русенски университет „Ангел Кънчев“
 25. СУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 26. СА Св – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов
 27. ТУ Вн – Технически университет – Варна
 28. ТУ Гб – Технически университет – Габрово
 29. ТУ Сф – Технически университет – София
 30. ТУ Пд – Технически университет – София, Филиал – Пловдив
 31. ТрУ – Тракийски университет – Стара Загора
 32. УАЗ – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
 33. УНСС – Университет за национално и световно стопанство – София
 34. УАСГ – Университет по архитектура, строителство и геодезия София
 35. УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
 36. УХТ Пд – Университет по хранителни технологии – Пловдив
 37. ХТМУ – Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 38. ШУ – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 39. ЮЗУ – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
GoTop