Кампания 2020

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ 2020


Министерството на образованието и науката обявява второ класиране на кандидатите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” след завършено висше образование, приети съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2020/2021 година.
Удостоверенията на класираните кандидати ще бъдат издадени от МОН и изпратени във висшите училища, от където кандидатите следва да ги получат.

Не се предвижда извършването на трето класиране.

Второ класиране на кандидатите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” след завършено висше образование, приети съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2020/2021 година (публ.05.11.2020 г.)

Съобщение

(публикувано на 28.10.2020 г.)

Министерството на образованието и науката обяви свободните места, за които могат да кандидатстват кандидат-студентите с български произход, живеещи извън България, и граждани на Северна Македония, които не са приети на първо класиране за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” след завършена степен „бакалавър”.

За обявените места от 29 октомври до 1 ноември могат да кандидатстват неуспелите на първо класиране кандидат-студенти от българска народност. Желанията се заявяват в електронната платформа за кандидатстване.

Във второто класиране могат да участват некласирани кандидат-студенти, както и такива, които са регистрирани в платформата, но не са успели в срок да представят всички документи за участие в първо класиране. Те могат да заявят 3 нови желания чрез повторно подаване на некласираното заявление, като отново има възможност за редакция на желанията и за прикачване на допълнителни документи.

МОН обяви и класираните за обучение в образователна и научна степен „доктор“. Техните удостоверения ще бъдат издадени от МОН и изпратени във висшите училища, от където може да се получат.

Класираните за следдипломна специализация също ще си вземат удостоверенията от университетите.

Свободни места за кандидатстване за второ класиране за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование, съгласно Постановление № 103 на МС от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (публ. 28.10.2020 г.)

Класиране на кандидатите за обучение в образователната и научна степен „доктор“ съгласно чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2020-2021 година (публ. 28.10.2020 г.)

Класиране на кандидатите за следдипломна специализация съгласно чл. 5, ал. 3 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2020-2021 година (публ. 28.10.2020 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Министерството на образованието и науката на Република България (публ. 20.10.2020 г.)

Съобщение

Министерството на образованието и науката на Република България обявява първо класиране на кандидат-студентите, българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония, за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” след завършено висше образование в български държавни висши училища през учебната 2020 -2021 г.

В срок от три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ и мястото ще бъде освободено за второто класиране.

Първо класиране на кандидатите, приети за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование съгласно Постановление № 103 на МС от 1993 г. и Постановление № 228 на МС от 1997 г.


СЪОБЩЕНИЕ за класираните кандидат-студенти на ВТОРО класиране (публ. 09.10.2020 г.)

Второ класиране на кандидатите, приети за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование съгласно Постановление № 103 на МС от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (публ. 09.10.2020 г.)

Второ класиране на кандидатите, приети за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно Постановление № 228 на МС от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (публ. 09.10.2020 г.)


МОН ОБЯВИ УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ на кандидат-студенти, живеещи извън България, и граждани на Северна Македония (публ. 18.09.2020 г.)

Свободни места за кандидатстване за второ класиране за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно Постановление № 103 на МС от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (публ. 18.09.2020 г.)

Свободни места за кандидатстване за второ класиране за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно Постановление № 228 на МС от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (публ. 18.09.2020 г.)


Класиране на кандидатите, приети за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование

Първо класиране на кандидат-студенти за обучение във висшите училища по изкуства и спорт съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. през учебната 2020-2021 година (публ. 10.09.2020 г.)


Министерството на образованието и науката отправя препоръка към новоприетите студенти, преди да предприемат пътуване за записване, да установят връзка със служебното лице от съответното висше училище, в което ще се обучават, за да уточнят подробностите, свързани с начало на учебната година, необходими документи, които следва да носят, работното време на службата за настаняване в студентско общежитие и т.н.

Сканираните в електронната платформа документи не заместват оригиналните документи, необходими за записване.

Оригиналните удостоверения от МОН, които се виждат в платформата, ще се получават от висшето училище.

Контактите на длъжностите лица от висшите училища, отговорни за записването на приетите студенти, ще намерите ТУК.


СЪОБЩЕНИЕ на Министерството на образованието и науката на Република България (публ. 10.09.2020 г.)

Съобщение

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония за студенти в български държавни висши училища по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2020 -2021 г. Министерството на образованието и науката на Република България обявява първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование.

В срок от три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ и мястото ще бъде освободено за второто класиране.


Първо класиране на кандидатите съгласно ПМС № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (публ. 10.09.2020 г.)

Първо класиране на кандидатите съгласно ПМС № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (публ. 10.09.2020 г.)


ПРАВИЛА за приемане на студенти, докторанти и специализанти – българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония за обучение в български държавни висши училища съгласно Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228/1997 г. на Министерския съвет за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2020 – 2021 година (публ. 10.09.2020 г.)МОН ПРЕДЛАГА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ НА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА В ДЪРЖАВНИ УНИВЕРСИТЕТИ У НАС

(публ. 14.07.2020 г.)

Платформа, предоставяща възможност за онлайн кандидатстване в български държавни университети, разработи Министерството на образованието и науката. Платформата ще е полезна за българи от чужбина и граждани на Северна Македония, които желаят да продължат обучението си в нашата страна.

Заради пандемията от COVID-19 тази година няма да се провежда традиционният изпит – тест по български език, литература и история на България, с който се кандидатства по постановленията за образователна дейност сред българите в чужбина и за граждани на Северна Македония.

За улеснение на кандидат-студентите в платформата са разработени регистрационна форма, форма за вход в системата и електронен формуляр с желанията на кандидата.

Тази година класирането ще се извършва въз основа на средния успех и оценките по балообразуващите предмети от дипломата за завършено средно образование.

Втори модул от платформата съдържа информация за всички български държавни висши училища и ще е полезен за младите хора да се запознаят с възможностите за обучение у нас.

Адресът за кандидатстване е: https://higher-edu.mon.bg/ap/home

СЪОБЩЕНИЕ на Министерството на образованието и науката на Република България

(публ. 29.05.2020 г.)

Съобщение

Предвид разрастващата се световна пандемия от COVID-19 българската държава полага максимални усилия за осигуряване на най-благоприятните условия за безпрепятствено и безопасно кандидатстване за обучение в български висши училища през учебната 2020-2021 година на кандидат-студенти по ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и по ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

За целта Министерството на образованието и науката разработва платформа за онлайн кандидатстване на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония.

През настоящата година традиционният изпит – тест по български език, литература и история на България, няма да се провежда. Класирането ще се извършва въз основа на средния успех и оценките по балообразуващите предмети от дипломата за завършено средно образование.

Инструкциите за кандидатстване ще бъдат разписани и публикувани на интернет страницата на министерството – www.mon.bg в рубриката „За българите зад граница“, Обучение в България, до края на месец юни 2020 година.

Ще е необходимо да бъде попълнен електронен формуляр с желанията на кандидат-студента, както и да се прикачат съответните документи: диплома за завършено средно образование; удостоверение за раждане; документ за българска народност съгласно чл. 1, ал. 2 на ПМС № 103/1993 г. и документ за самоличност, гражданство и адресна регистрация.

Образователните документи следва да бъдат преведени на български език с изключение на издадените от Република Северна Македония.

Актуална информация по кандидатстудентската кампания ще бъде публикувана своевременно на интернет страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката „За българите зад граница“, Обучение в България.

За допълнителна информация:
Тодор Ванчев, тел.: 02 9217 630, e-mail: [email protected];
Венко Божанов, тел.: 02 9217 530, [email protected];
Антоанета Гиргинова, тел.: 02 9217 759, [email protected].


Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти

Нормативни и административни актове

Учебници и помощна литература, тестове

Списък на съкращенията

МОН – Министерство на образованието и науката
ПМС – Постановление на Министерския съвет
РМС – Решение на Министерския съвет
ВУ – Висше училище
ЦИОО – Център за информационно осигурянаве на образованието
НАЦИД – Национален център за информация и документация
ЦОПУО – Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
ОКС – образователно-квалификационна степен
ДЗИ – Държавни зрелостни изпити
БЕЛ – Български език и литература
МИО – Международни икономически отношения

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд – Аграрен университет – Пловдив
 2. АМТИИ – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
 3. ВТУ – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 4. ВВВУ – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия
 5. ВВМУ – Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Варна
 6. ВСУ – Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
 7. ВТрУ – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
 8. ВУТП – Висше училище по телекомуникации и пощи – София
 9. ИУ Вн – Икономически университет – Варна
 10. ЛТУ – Лесотехнически университет – София
 11. МУ Пл – Медицински университет – Плевен
 12. МУ Пд -Медицински университет – Пловдив
 13. МУ Сф – Медицински университет – София
 14. МУ Вн – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
 15. МГУ – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
 16. НАТФИЗ – Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
 17. НМА – Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
 18. НСА – Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
 19. НХА – Национална художествена академия – София
 20. ПУ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 21. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал Смолян
 22. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Физико-технологичен факултет, База Смолян
 23. РУ – Русенски университет „Ангел Кънчев“
 24. РУ Рз – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал Разград
 25. СУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 26. СА Св – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов
 27. ТУ Вн – Технически университет – Варна
 28. ТУ Гб – Технически университет – Габрово
 29. ТУ Сф – Технически университет – София
 30. ТУ Пд – Технически университет – София, Филиал Пловдив
 31. ТУ Сл – Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен
 32. ТрУ – Тракийски университет – Стара Загора
 33. ТрУ Хс – Тракийски университет – Стара Загора, Филиал Хасково
 34. УАЗ – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
 35. УНСС – Университет за национално и световно стопанство – София
 36. УАСГ – Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
 37. УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
 38. УХТ – Университет по хранителни технологии – Пловдив
 39. ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 40. ШУ – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 41. ЮЗУ – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
GoTop