Кампания 2021

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ 2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 08.02.2022 г.)

Във връзка с разработването на проект за Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2022 – 2023 година, в срок до 10 февруари 2022 г. всички заинтересованите лица могат да представят в Министерството на образованието и науката предложения за определяне на места за обучение през следващата учебна година.

Предложенията за места за обучение следва да бъдат само за редовна форма на обучение по специалности от акредитираните професионални направления, по специалности от регулираните професии, по образователно-квалификационни степени и съобразно акредитираните докторски програми от акредитираните професионални направления и по държавни висши училища.

Заявките следва да бъдат изпратени на хартиен носител или на електронна поща [email protected] като прикачен файл във формат Excel съгласно публикувания образец. МОН си запазва правото да поиска от заинтересованите страни допълнителна информация, свързана с разработването на план-приема.

За допълнителни разяснения и въпроси: Росица Колева, държавен експерт в дирекция „Висше образование”, тел. 02/9217616, [email protected] и Антоанета Гиргинова, главен експерт в дирекция „Висше образование”, тел. 02/9217759, [email protected].

Заявка за броя на приеманите в редовна форма на обучение студенти и докторанти (публикувано 08.02.2022 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 18.11.2021 г.)

Министерството на образованието и науката на Република България обявява пето класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование по реда на ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година.

В срок от три календарни дни след обявяване на класиранията кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката.

Пето класиране на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след завършено средно образование съгласно ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година (публ. 18.11.2021 г.)


Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 09.11.2021 г.)

Министерството на образованието и науката на Република България обявява свободните места за пето класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование по реда на ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година.

В него могат да участват некласираните на първо, второ, трето и четвърто класиране кандидат-студенти, непотвърдили или отказали се от местата, на които са приети, както и кандидати, регистрирани в платформата, които не са успели в съответния срок да представят всички необходими документи. В срок до три календарни дни след обявяване на свободните места те могат да заявят нови 5 желания чрез бутон за повторно подаване на некласираното заявление. При натискане на бутона, информацията и документите от некласираното заявление ще бъдат копирани и кандидат-студентът ще има възможност за избор на нови желания и прикачване на допълнителни документи при нужда.

Кандидатите могат да избират специалности от обявените свободни места за ПМС № 228/1997 г.

Свободни места след четвърто класиране по ПМС № 228/1997 г., за кандидатстване в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование (публ. 09.11.2021 г.)


Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 15.10.2021 г.)

Във връзка с приемането на кандидат-студенти за обучение, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „магистър” след завършено висше образование.

В срок от два календарни дни след обявяване на класирането служебните лица от висшите училища следва да потвърдят, откажат или посочат допълнителна информация относно класираните кандидати в магистърски програми. След потвърждаване от висшето училище в срок от три календарни дни кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ.

Второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование, съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2021/2022 година (публ. 15.10.2021 г.)


Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 13.10.2021 г.)

Във връзка с приемането на кандидат-студенти за обучение, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява четвърто класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование, както и второ класиране за висшите училища по изкуства и спорт на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование.

В срок от три календарни дни след обявяване на класиранията кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. При отрицателен отговор или липса на отговор мястото за обучение се смята за незаето.

Предстои обявяване на пето класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование, както и на второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър” след завършено висше образование.

Четвърто класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2021/2022 година

Второ класиране във висшите училища по изкуства и спорт на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2021/2022 година


С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 08.10.2021 г.)

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония за докторанти и специализанти в български държавни висши училища Министерството на образованието и науката на Република България обявява класираните кандидати за обучение в образователна и научна степен „Доктор“ и следдипломна специализация съгласно чл. 5, ал. 1 и ал. 3 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2021-2022 година.

В срок от три календарни дни класираните кандидати следва да потвърдят в платформата желанието си за обучение.

Кандидатите, потвърдили класирането, следва да се свържат с контактните лица от съответното висше училище относно условията за записване. Имената на лицата за контакт по висши училища, както и техните имейли и телефони са публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg.

Удостоверенията на класираните кандидати се получават във висшите училища при зачисляването им.

Класиране на кандидатите за обучение в образователната и научна степен „доктор“ съгласно чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2021-2022 година (публ. 08.10.2021 г.)

Класиране на кандидатите за следдипломна специализация съгласно чл. 5, ал. 3 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2021-2022 година (публ. 08.10.2021 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 08.10.2021 г.)

Във връзка с приемането на кандидат-студенти за обучение, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява свободните места за четвърто класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование.

В четвъртото класиране могат да участват некласираните на първо, второ и трето кандидат-студенти, непотвърдили и отказали се, както и кандидати, регистрирани в платформата, които не са успели в срок да представят всички документи за участие в първо, второ и трето класиране. В срок до три календарни дни след обявяване на свободните места те могат да заявят нови 5 желания чрез бутон за повторно подаване на некласираното заявление. При натискане на бутона, информацията и документите от некласираното заявление ще бъдат копирани и кандидат-студентът ще има възможност за избор на нови желания и прикачване на допълнителни документи при нужда.

Кандидатите по реда на ПМС № 228/1997г. могат да избират специалности от обявените свободни места за ПМС № 228/1997 г.

Кандидатите по реда на ПМС № 103/1993 г. могат да избират специалности от обявените свободни места за ПМС № 103/1993 г.

Приетите на първо, второ и трето класиране кандидат-студенти следва да се свържат с висшите училища, за да проверят срока, реда и условията за записване в съответното висше училище. Списъкът със служебните лица от висшите училища, отговорни за записването на студентите и настаняването им в студентски общежития е достъпен на следния адрес: Оригиналите на подписаните удостоверения, необходими на приетите на трето класиране кандидат-студенти за записването им, ще бъдат предоставени на висшите училища след 8.10.2021 г., от където кандидатите ще могат да ги получат.

Свободните места за четвърто класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2021/2022 година (публ. 08.10.2021 г.)
Свободните места за четвърто класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2021/2022 година (публ. 08.10.2021 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 05.10.2021 г.)

Във връзка с приемането на кандидат-студенти за обучение, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява свободните места за второ класиране на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“, след придобито висше образование.
Във второто класиране могат да участват некласираните на първо кандидат-студенти, непотвърдили и отказали се, както и кандидати, регистрирани в платформата, които не са успели в срок да представят всички документи за участие в първо класиране. В срок до 8.10.21 г. те могат да заявят нови 3 желания чрез бутон за повторно подаване на некласираното заявление. При натискане на бутона, информацията и документите от некласираното заявление ще бъдат копирани и кандидат-студентът ще има възможност за избор на нови желания и прикачване на допълнителни документи при нужда.
Във връзка с възникналия проблем относно наличие на разрешение за постоянно пребиваване в Република България и с цел спазване на нормативната уредба, на всеки кандидат, който в срок до 8.10.2021 г. представи удостоверение за отказ от постоянно пребиваване, издадено от дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи на Република България, ще бъде дадена възможност да избира от обявените места за второ класиране за придобиване на ОКС „Магистър“ след висше образование. Удостоверението за отказ от постоянно пребиваване следва да бъде прикачено в новото заявление (за второ класиране), в секция МОН – Образователни документи, категория “Копие от документ за самоличност”.
Кандидатите по реда на ПМС № 228/1997г. могат да избират специалности от обявените свободни места за ПМС № 228/1997 г.
Кандидатите по реда на ПМС № 103/1993 г. могат да избират специалности от обявените свободни места за ПМС № 103/1993 г.
Приетите на първо класиране кандидат-студенти следва да се свържат с висшите училища, за да проверят срока, реда и условията за записване в съответното висше училище. Списъкът със служебните лица от висшите училища, отговорни за записването на студентите и настаняването им в студентски общежития е достъпен на следния адрес: Свободни места за кандидатстване за второ класиране за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование, съгласно Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 година за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (публ. 05.10.2021 г.)

Свободни места за кандидатстване за второ класиране за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование, съгласно Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 година за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (публ. 05.10.2021 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 01.10.2021 г.)

Във връзка с приемането на кандидат-студенти за обучение, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява трето класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование, както и класиране за висшите училища по изкуства и спорт.
В срок от три календарни дни след обявяване на класиранията кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. При отрицателен отговор или липса на отговор мястото за обучение се смята за незаето.

Трето класиране на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“, след придобито средно образование, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина през учебната 2021/2022 година

Трето класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2021/2022 година

Класиране на кандидат-студентите за обучение по спорт и по изкуства във висшите училища, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина през учебната 2021/2022 година

Класиране на кандидат-студентите за обучение по спорт и по изкуства във висшите училища, съгласно съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2021/2022 година.


Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 21.09.2021 г.)

Във връзка с приемането на кандидат-студенти за обучение, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „магистър” след завършено висше образование.
В срок от два календарни дни след обявяване на класирането служебните лица от висшите училища следва да потвърдят, откажат или посочат допълнителна информация относно класираните кандидати в магистърски програми. След потвърждаване от висшето училище в срок от три календарни дни кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ и мястото ще бъде освободено за второ класиране.

Първо класиране на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“, след придобито висше образование, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина през учебната 2021/2022 година

Първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование, съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2021/2022 година


Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 17.09.2021 г.)

Във връзка с приемането на кандидат-студенти за обучение, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява свободните места за третото класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование.
Във третото класиране могат да участват некласираните на първо и второ кандидат-студенти, непотвърдили и отказали се, както и кандидати, регистрирани в платформата, които не са успели в срок да представят всички документи за участие в първо и второ класиране. В срок до три календарни дни след обявяване на свободните места те могат да заявят нови 5 желания чрез бутон за повторно подаване на некласираното заявление. При натискане на бутона, информацията и документите от некласираното заявление ще бъдат копирани и кандидат-студентът ще има възможност за избор на нови желания и прикачване на допълнителни документи при нужда.
Кандидатите по реда на ПМС № 228/1997г. могат да избират специалности от обявените свободни места за ПМС № 228/1997 г.
Кандидатите по реда на ПМС № 103/1993 г. могат да избират специалности от обявените свободни места за ПМС № 103/1993 г.
Приетите на първо и второ класиране кандидат-студенти следва да се свържат с висшите училища, за да проверят срока, реда и условията за записване в съответното висше училище. Списъкът със служебните лица от висшите училища, отговорни за записването на студентите и настаняването им в студентски общежития е достъпен на следния адрес: https://www.mon.bg/upload/26070/pravila_103PMS-228PMS-PRIL3_260421.pdf.
Оригиналите на подписаните удостоверения, необходими на приетите на второ класиране кандидат-студенти за записването им, ще бъдат предоставени на висшите училища след 17.09.2021 г., от където кандидатите ще могат да ги получат.

Свободните места за трето класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2021/2022 година. (публикувано 17.09.2021 г.)

Свободните места за трето класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2021/2022 година. (публикувано 17.09.2021 г.)


Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 07.09.2021 г.)

Във връзка с приемането на кандидат-студенти за обучение, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование.
В срок от три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ и мястото ще бъде освободено за трето класиране.

Второ класиране на кандидатите, приети за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно Постановление № 103 на МС от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина за учебната 2021-2022 година (публ. 07.09.2021 г.)
Второ класиране на кандидатите, приети за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно Постановление № 228 на МС от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, за учебната 2021-2022 година (публ. 07.09.2021 г.)


Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 19.08.2021 г.)

Във връзка с приемането на кандидат-студенти за обучение, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява свободните места за второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование.
Във второто класиране могат да участват некласираните на първо кандидат-студенти, както и кандидати, регистрирани в платформата, които не са успели в срок да представят всички документи за участие в първо класиране. В срок до пет календарни дни след обявяване на свободните места те могат да заявят нови 5 желания чрез бутон за повторно подаване на некласираното заявление. При натискане на бутона, информацията и документите от некласираното заявление ще бъдат копирани и кандидат-студентът ще има възможност за избор на нови желания и прикачване на допълнителни документи при нужда.
Приетите на първо класиране кандидат-студенти следва да се свържат с висшите училища, за да проверят срока, реда и условията за записване в съответното висше училище. Списъкът със служебните лица от висшите училища, отговорни за записването на студентите и настаняването им в студентски общежития е достъпен на следния адрес: https://www.mon.bg/upload/26070/pravila_103PMS-228PMS-PRIL3_260421.pdf

Оригиналите на подписаните удостоверения, необходими на кандидатите за записването им, ще бъдат предоставени на висшите училища след 01.09.2021 г., от където кандидатите ще могат да ги получат.

Свободните места за второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2021/2022 година. (публикувано 19.08.2021 г.)

Свободните места за второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2021/2022 година. (публикувано 19.08.2021 г.)

График за провеждане на специализираните изпити по изкуства и спорт за кандидат-студенти след завършено средно образование, за учебната 2021-2022 година. (публикувано 19.08.2021 г.)


Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 12.08.2021 г.)

Във връзка с приемането на кандидат-студенти за обучение, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2021/2022 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование.
В срок от три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ и мястото ще бъде освободено за второто класиране.

Класиране на кандидат-студенти първенци за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“, след завършено средно образование, съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, през учебната 2021/2022 година (публ. 16.08.2021 г.)

Първо класиране на кандидатите, приети за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина за учебната 2021-2022 година (публ. 12.08.2021 г.)

Първо класиране на кандидатите, приети за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, за учебната 2021-2022 година (публ. 12.08.2021 г.)


Резултати от проведен общообразователен изпит за кандидат-студентите (публ. 05.07.2021 г.):

 1. Република Албания
 2. Република Казахстан
 3. Република Косово
 4. Република Молдова
 5. Република Северна Македония
 6. Република Сърбия
 7. Украйна
 8. Република Гърция, Република Кипър и Руската Федерация

Резултати от проведен специализиран изпит за кандидат-студентите (публ. 05.07.2021 г.):

 1. Република Албания
 2. Република Косово
 3. Република Молдова
 4. Република Северна Македония
 5. Република Сърбия
 6. Украйна
 7. Република Гърция, Република Кипър и Руската Федерация

СЪОБЩЕНИЕ на Министерството на образованието и науката на Република България

Министерството на образованието и науката (МОН) на Република Българи обявява резултатите от проведените „общообразователен“ тест, съдържащ въпроси по български език, литература и история на България, както и „специализиран“ онлайн тест за кандидатите за обучение в специалностите „Медицина“, „Фармация“ и „Дентална медицина“, съдържащ въпроси по биология и химия за кандидатите за обучение – българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония, съгласно на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2021-2022 година.

Право на участие в първото и следващите класирания имат всички получили на тестовете оценка минимум Среден 3.00 и положително становище за наличието на българска народност от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).

Актуална информация за кандидатстудентската кампания ще бъде публикувана своевременно на сайта на МОН в рубриката „За българите зад граница“, „Обучение в България“ (

СТАРТИРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ ЗА БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, И ЗА ГРАЖДАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

(публ. 19.03.2021 г.)

Министерството на образованието и науката на Република Българи обявява началото на кандидатстудентската кампания за приемането на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония, за студенти в български държавни висши училища.

Електронната платформа за кандидатстване (https://higher-edu.mon.bg/ap/home) е достъпна на интернет страницата на МОН и ще бъде отворена от 19 март 2021 г. за регистриране на кандидати, завършили средно образование. При регистрирането ще може да се прикачват документи за българския произход на кандидатите, които ще бъдат проверявани от Държавната агенция за българите в чужбина.

Приемането на кандидат-студентите ще се извършва въз основа на конкурсни изпити, които ще се проведат в платформата и ще включват:

 • общообразователен онлайн тест, съдържащ въпроси по български език, литература и история на България – за всички кандидати;
 • специализиран онлайн тест, съдържащ въпроси по биология и химия – за кандидатите за обучение по специалностите „Медицина“, „Фармация“ и „Дентална медицина“;
 • специализирани изпити, организирани и провеждани в Република България от висшите училища по изкуства и спорт – за кандидатите за обучение по изкуства и спорт.

В периода 15 април – 30 май 2021 г. кандидат-студентите ще имат възможност да положат пробни общообразователни и специализирани онлайн тестове, като предварително се запознаят с регламента и техническите особености при попълването на тест в електронна среда.

Датите на кандидатстудентските изпити ще се определят с графика на кампанията.

През месец юни 2021 г. кандидатите, завършващите средно образование, следва да положат тестовете по конкурсните изпити, резултатите от които ще участват при балообразуването.

Кандидатите за образователно-квалификационна степен „магистър“, за образователна и научна степен „доктор“ и за следдипломна специализация ще могат да подават своите документи в електронната платформа след 01.06.2021 г.

Актуална информация за кандидатстудентската кампания ще бъде публикувана своевременно на сайта на МОН в рубриката „За българите зад граница“, „Обучение в България“ (https://www.mon.bg/bg/173).

За допълнителна информация: [email protected]


Информация за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти – българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония

(публ. 11.06.2021 г.)

Приложение № 1 – Брой на приеманите за обучение след завършено средно образование студенти – българи, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2021-2022 година

Приложение № 2 – Брой на местата за обучение в ОКС „магистър“ след придобито висше образование, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2021-2022 година

Приложение № 3 – Брой на приеманите за обучение след завършено средно образование студенти – граждани на Република Северна Македония съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за учебната 2021-2022 година

Приложение № 4 – Брой на приеманите студенти – граждани на Република Северна Македония за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършено висше образование, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за учебната 2021-2022 година

Приложение № 5 – Брой на приеманите за обучение докторанти – българи, живеещи извън Република България, за учебната 2021-2022 година, съгласно чл. 5, ал. 1 на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г.


Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти

Правила за приемане на студенти, докторанти и специализанти за обучение в български държавни висши училища съгласно Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228/1997 г. на Министерския съвет за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България през учебната 2021 – 2022 година (публ. 26.04.2021 г.)

Приложение № 1. График на кампанията за приемане на студенти, докторанти и специализанти за обучение в български държавни висши училища съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2021-2022 година; (публ. 26.04.2021 г., акт. 10.06.2021 г.)
Приложение № 2. Таблица за образуване на състезателен бал;
Приложение № 3. Справка за служебните лица от висшите училища, отговорни за записването на студентите във висшите училища и настаняването им в студентски общежития.


Програми за конкурсни изпити

Програма за общообразователен изпит по български език, литература и история на България

Програма за специализиран изпит по биология и химия


Списък на съкращенията

МОН – Министерство на образованието и науката
ПМС – Постановление на Министерския съвет
РМС – Решение на Министерския съвет
ВУ – Висше училище
ЦИОО – Център за информационно осигурянаве на образованието
НАЦИД – Национален център за информация и документация
ЦОПУО – Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
ОКС – образователно-квалификационна степен
ДЗИ – Държавни зрелостни изпити
БЕЛ – Български език и литература
МИО – Международни икономически отношения

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд – Аграрен университет – Пловдив
 2. АМТИИ – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
 3. ВТУ – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 4. ВВВУ – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия
 5. ВВМУ – Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Варна
 6. ВСУ – Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
 7. ВТрУ – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
 8. ВУТП – Висше училище по телекомуникации и пощи – София
 9. ИУ Вн – Икономически университет – Варна
 10. ЛТУ – Лесотехнически университет – София
 11. МУ Пл – Медицински университет – Плевен
 12. МУ Пд -Медицински университет – Пловдив
 13. МУ Сф – Медицински университет – София
 14. МУ Вн – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
 15. МГУ – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
 16. НАТФИЗ – Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
 17. НМА – Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
 18. НСА – Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
 19. НХА – Национална художествена академия – София
 20. ПУ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 21. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал Смолян
 22. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Физико-технологичен факултет, База Смолян
 23. РУ – Русенски университет „Ангел Кънчев“
 24. РУ Рз – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал Разград
 25. СУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 26. СА Св – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов
 27. ТУ Вн – Технически университет – Варна
 28. ТУ Гб – Технически университет – Габрово
 29. ТУ Сф – Технически университет – София
 30. ТУ Пд – Технически университет – София, Филиал Пловдив
 31. ТУ Сл – Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен
 32. ТрУ – Тракийски университет – Стара Загора
 33. ТрУ Хс – Тракийски университет – Стара Загора, Филиал Хасково
 34. УАЗ – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
 35. УНСС – Университет за национално и световно стопанство – София
 36. УАСГ – Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
 37. УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
 38. УХТ – Университет по хранителни технологии – Пловдив
 39. ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 40. ШУ – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 41. ЮЗУ – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
GoTop