Кампания 2023

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ


Линк за достъп до електронната платформа за кандидатстване:
https://eskis.mon.bg


Министерството на образованието и науката на Република България обявява

допълнително класиране на кандидатите за обучение за обучение в образователна и научна степен „доктор“ съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2023/2024 година.

Класираните кандидати за обучение в образователна и научна степен „доктор“ следва да имат предвид, че въпреки класирането висшето училище или научната организация взимат окончателно решение дали кандидатът ще бъде записан за обучение.

Кандидатите, следва да се свържат с контактните лица от съответното висше училище относно условията за записване. Имената на лицата за контакт по висши училища, както и техните имейли и телефони са публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg.

Удостоверенията на класираните кандидати се получават във висшите училища при зачисляването им. (публ. 11.10.2023 г.)


Министерството на образованието и науката на Република България обявява:

 1. Второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2023/2024 година.
 2. Второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2023/2024 година.

Класираните кандидати за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование следва в тридневен срок да потвърдят в платформата желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ от класиране.

Кандидатите, потвърдили класирането, следва да се свържат с контактните лица от съответното висше училище или научна организация относно условията за записване. Имената на лицата за контакт по висши училища, както и техните имейли и телефони са публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg.

Удостоверенията на класираните кандидати се получават във висшите училища при записването им. (публ. 28.09.2023 г.)


Министерството на образованието и науката на Република България обявява:

 1. Класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ след завършено средно образование в академиите по изкуства и спорт съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2023/2024 година.
 2. Класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование в академиите по изкуства и спорт съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2023/2024 година.

В срок от три календарни дни след обявяване на класиранията кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани на email: [email protected]. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ от класиране. Кандидат-студентите от Република Северна Македония, които кандидатстват и по двете постановления, могат да потвърдят място само по едното от тях.
Кандидатите, които на първо или второ класиране са приети и са потвърдили класирането си в други висши училища следва да имат предвид, че ако потвърдят класирането си в специалностите по изкуства и спорт, губят другото си място.
Приетите кандидат-студенти следва да се свържат с висшите училища, за да проверят срока, реда и условията за записване в съответното висше училище. Списъкът с информация за контактните лица от висшите училища, отговорни за записването на студентите и настаняването им в студентски общежития, е достъпен на сайта на МОН.
Оригиналите на подписаните удостоверения на потвърдилите първото класиране кандидати ще бъдат предоставени на висшите училища след 27.09.2023 г., откъдето кандидатите ще могат да ги получат при записването си за студенти.

(публ. 21.09.2023 г.)


Министерството на образованието и науката на Република България обявява:

Свободни места за второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина през учебната 2023/2024 година.

Свободни места за второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по ПМС№ 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България през учебната 2023/2024 година.

Във второто класиране могат да участват: некласираните на първо класиране кандидат-студенти; класираните на първо класиране, но отказали или непотвърдили класирането кандидати; регистрираните в платформата кандидати, които не са успели да представят всички документи за участие в първо класиране. В срок от пет календарни дни след обявяване на свободните места кандидатите могат да заявят участие във второ класиране чрез бутон, с който се генерира нова кандидатура и се получава нов УИН. При натискане на бутона информацията и документите от некласираното заявление ще бъдат копирани и кандидат-студентът ще има възможност да заяви до 3 желания (чрез бутон за подаване на желания) и да прикачи допълнителни документи при необходимост.
Приетите на първо класиране кандидат-студенти следва да се свържат с висшите училища, за да проверят срока, реда и условията за записване в съответното висше училище. Списъкът с информация за контактните лица от висшите училища, отговорни за записването на студентите и настаняването им в студентски общежития, е достъпен на сайта на МОН.
Оригиналите на подписаните удостоверения на потвърдилите първото класиране кандидати ще бъдат предоставени на висшите училища след 18.09.2023 г., откъдето кандидатите ще могат да ги получат при записването си за студенти.

(публ. 19.09.2023 г.)


Министерството на образованието и науката на Република България обявява:

 1. Първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2023/2024 година;
 2. Първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2023/2024 година;
 3. Класиране на кандидатите за обучение за обучение в образователна и научна степен „доктор“ съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2023/2024 година;
 4. Класиране на кандидатите за обучение за обучение в образователна и научна степен „доктор“ съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2023/2024 година;
 5. Класиране на кандидатите за следдипломна специализация съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2023/2024 година.

Класираните кандидати за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито висше образование следва в срок до 23:59 часа на 14.09.2023 г. да потвърдят в платформата желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ от класиране.

Класираните кандидати за обучение в образователна и научна степен „доктор“ следва да имат предвид, че въпреки класирането висшето училище или научната организация взимат окончателно решение дали кандидатът ще бъде записан за обучение.

Кандидатите, потвърдили класирането, следва да се свържат с контактните лица от съответното висше училище или научна организация относно условията за записване. Имената на лицата за контакт по висши училища, както и техните имейли и телефони са публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Удостоверенията на класираните кандидати се получават във висшите училища при зачисляването им.

(публ. 08.09.2023 г.)


Съобщение (публ. 08.08.2023 г.)

Министерството на образованието и науката на Република България обявява:

 1. Второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2023/2024 година;
 2. Второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2023/2024 година;
 3. Класиране на първенците на випуска, приети за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ след придобито средно образование съгласно ПМС № 103/1993 г., през учебната 2023/2024 година.

В срок от три календарни дни след обявяване на класиранията кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани чрез електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ от класиране.

Кандидат-студентите от Република Северна Македония, които кандидатстват и по двете постановления, могат да потвърдят място само по едното от тях. (публ. 08.08.2023 г.)


Съобщение за свободните места за второ класиране на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след завършено средно образование (публ. 08.08.2023 г.)

Свободни места след първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2023/2024 година (публ. 08.08.2023 г.)

Свободни места след първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2023/2024 година(публ. 08.08.2023 г.)


Първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2023/2024 година (публ. 03.08.2023 г.)

Съобщение за първо класиране на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след завършено средно образование (публ. 01.08.2023 г.)

Първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2023/2024 година (публ. 01.08.2023 г.)

Класиране на първенците на национални олимпиади по български език и литература и на първенците на випуска, приети за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ след придобито средно образование съгласно ПМС № 103/1993 г., през учебната 2023/2024 година (публ. 01.08.2023 г.)


Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България (публ. 17.07.2023 г.)

Резултати на кандидат-студентите, явявили се на общообразователен тест по български език, литература и история на България, за приемане за обучение в български държавни висши училища, съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2023 – 2024 година (публ. 17.07.2023 г.)

Резултати на кандидат-студентите, явявили се на специализиран тест по химия и биология, за приемане за обучение в български държавни висши училища, съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2023 – 2024 година (публ. 17.07.2023 г.)


Информация за провеждането на кандидат-студентските изпити (публ. 06.07.2023 г.)

Информация за провеждане на пробни изпити (публ. 28.06.2023 г.)


Свободни места за първо класиране на студенти по ПМС № 228/1997 г. (публ. 29.06.2023 г.)

Свободни места за първо класиране на студенти по ПМС № 103/1993 г. (публ. 29.06.2023 г.)

Брой на приеманите за обучение докторанти от българска народност, живеещи извън Република България, по професионални направления, по докторски програми и по форми на обучение за учебната 2023-2024 година, съгласно чл. 5, ал. 1 на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. (публ. 29.06.2023 г.)

Брой на приеманите за обучение докторанти – граждани на Република Северна Македония, за учебната 2023-2024 година, съгласно чл. 3, ал. 1 на Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. (публ. 29.06.2023 г.)


Информация за контактните лица от висшите училища, за които е утвърден план-прием на студенти, докторанти специализанти по ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г. за учебната 2023-2024 година (публ. 12.05.2023 г., акт. 13.07.2023 г., акт. 21.09.2023 г.)


Презентации за приема по ПМС № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228 от 20 май 1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (публ. 11.05.2023 г.)


Съобщение за провеждане на втора онлайн кампания за кандидатите от Украйна (публ. 11.05.2023 г.)

На 25 май 2023 г. (четвъртък), от 15:00 до 17:00 часа ще бъде проведена втора онлайн информационна кампания за кандидатите от Украйна, желаещи да се обучават в български висши училища, съгласно Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Срещата ще бъде достъпна на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk1NGRiNjAtNmUzNS00YmE3LTlkODYtYjViODgyNDZkYjY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%2220df473f-f999-4397-9d0f-584841635ee6%22%7d

Meeting ID: 399 355 708 664
Passcode: fnmAjT

В онлайн срещата могат да участват до 300 души.


Правила за приемане на студенти, докторанти и специализанти за обучение в български държавни висши училища съгласно Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228/1997 г. на Министерския съвет за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България през учебната 2023 – 2024 година; (публ. 11.05.2023 г.)

Актуализиран график на кампанията за приемане на студенти, докторанти и специализанти за обучение в български държавни висши училища, съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2023-2024 година; (публ. 11.05.2023 г., акт. 18.07.2023 г.)

Таблица за образуване на състезателния бал на кандидат-студентите за обучение в български държавни висши училища съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г.; (публ. 11.05.2023 г.)


График на изложение за кандидат-студенти от българските общности в чужбина 2023 г. (публ. 11.04.2023 г.)


СЪОБЩЕНИЕ на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано 20.01.2023 г.)

Във връзка с разработването на проект за Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2023 – 2024 година, в срок до 10 февруари 2023 г. всички заинтересовани лица могат да представят в Министерството на образованието и науката предложения за определяне на места за обучение през следващата учебна година.

Предложенията за места за обучение следва да бъдат само за редовна форма на обучение по специалности от акредитираните професионални направления, по специалности от регулираните професии, по образователно-квалификационни степени и съобразно акредитираните докторски програми от акредитираните професионални направления и по държавни висши училища. Допълнителна информация за специалностите и за акредитираните професионални направления във висшите училища в България е достъпна на адрес: https://rsvu.mon.bg.

Заявките следва да бъдат изпратени на хартиен носител или на електронна поща [email protected] като прикачен файл във формат Excel съгласно публикувания образец. МОН си запазва правото да поиска от заинтересованите страни допълнителна информация, свързана с разработването на план-приема.

За допълнителни разяснения и въпроси: Росица Колева, държавен експерт в дирекция „Висше образование”, 02/9217616, [email protected] и Росица Апостолова, главен експерт в дирекция „Висше образование”, тел. 02/9217630, [email protected].

Приложение № 1 – Заявка за броя на приеманите в редовна форма на обучение студенти и докторанти, съгласно чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г., за учебната 2023-2024 година

Приложение № 2 – Заявка за броя на приеманите в редовна форма на обучение студенти – граждани на Република Северна Македония, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г., за учебната 2023-2024 година

Приложение № 3 – Заявка за броя на приеманите докторанти в редовна форма на обучение през учебната 2023-2024 годинаСписък на съкращенията

МОН – Министерство на образованието и науката
ПМС – Постановление на Министерския съвет
РМС – Решение на Министерския съвет
ВУ – Висше училище
ЦИОО – Център за информационно осигурянаве на образованието
НАЦИД – Национален център за информация и документация
ЦОПУО – Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
ОКС – образователно-квалификационна степен
ДЗИ – Държавни зрелостни изпити
БЕЛ – Български език и литература
МИО – Международни икономически отношения

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд – Аграрен университет – Пловдив
 2. АМТИИ – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
 3. ВТУ – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 4. ВВВУ – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия
 5. ВВМУ – Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Варна
 6. ВСУ – Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
 7. ВТрУ – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
 8. ВУТП – Висше училище по телекомуникации и пощи – София
 9. ИУ Вн – Икономически университет – Варна
 10. ЛТУ – Лесотехнически университет – София
 11. МУ Пл – Медицински университет – Плевен
 12. МУ Пд -Медицински университет – Пловдив
 13. МУ Сф – Медицински университет – София
 14. МУ Вн – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
 15. МГУ – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
 16. НАТФИЗ – Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
 17. НМА – Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
 18. НСА – Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
 19. НХА – Национална художествена академия – София
 20. ПУ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 21. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал Смолян
 22. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Физико-технологичен факултет, База Смолян
 23. РУ – Русенски университет „Ангел Кънчев“
 24. РУ Рз – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал Разград
 25. СУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 26. СА Св – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов
 27. ТУ Вн – Технически университет – Варна
 28. ТУ Гб – Технически университет – Габрово
 29. ТУ Сф – Технически университет – София
 30. ТУ Пд – Технически университет – София, Филиал Пловдив
 31. ТУ Сл – Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен
 32. ТрУ – Тракийски университет – Стара Загора
 33. ТрУ Хс – Тракийски университет – Стара Загора, Филиал Хасково
 34. УАЗ – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
 35. УНСС – Университет за национално и световно стопанство – София
 36. УАСГ – Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
 37. УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
 38. УХТ – Университет по хранителни технологии – Пловдив
 39. ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 40. ШУ – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 41. ЮЗУ – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
GoTop