Учебна 2021/2022 година

Учебна 2021-2022 година

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година – ВАЛУТНИ КУРСОВЕ (публ. 15.03.2022 г.)

Заповед № РД09-4429/ 15.11.2021 г. за утвърждаване на актуализиран Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година (публ. 16.11.2021 г.)

Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. – ВТОРИ ТРАНШ
(публ. 16.11.2021 г.)


Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-2242/16.09.2021 г. и приложенията към тях (публ. 17.09.2021 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, за учебната 2021/2022 година (публ. 17.09.2021 г.)

Приложение № 1

Приложение № 2


Заповед № РД09-1454/13.07.2021 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година (публ. 15.07.2021 г.)

Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. за учебната 2021/2022 година – ПЪРВИ ТРАНШ (публ. 15.07.2021 г.)


Заповед № РД09-1024/29.04.2021 г. за утвърждаване на Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година (публ. 07.05.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година, следва да представи следната информация:

  1. Наименование на бенефициента на латиница;
  2. Име на банката на латиница;
  3. Номер на банковата сметка или IBAN;
  4. SWIFT код или друг идентификационен номер за банките извън SWIFT системата;
  5. За бенефициентите във Великобритания и адрес на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Необходимо е при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране публикуван на сайта на МОН.

GoTop