Общата рамка за оценка – CAF

Common Assessment FrameworkMОН ИЗГОТВИ ДОКЛАД ЗА САМООЦЕНКА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА МОДЕЛА CAF

21.02.2018 г.

Министерството на образованието и науката (МОН) продължава процеса на внедряване на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework – CAF), стартирал в средата на октомври 2017 г. по проект на Института по публична администрация – „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на внедряването на модела за самооценка CAF в Министерството на образованието и науката е подобряване ефективността на всички нива и процеси в администрацията.

Като съществен етап от внедряването на инструмента CAF институцията изготви „Доклад за самооценка на Министерството на образованието и науката за периода 2015 г. – 2016 г., извършена чрез прилагането на Модела CAF“. Оценката е извършена по 9-те критерия и 28-те подкритерия на Модела CAF въз основа на документи и доказателства, относими към въведените критерии.

Докладът съдържа подробно представяне на общата организационна картина в рамките на МОН. В него са отразени резултатите от анализа на вътрешната среда. Идентифицирани са силните страни на организационното поведение, отразени са областите за подобрение и са посочени стратегическите мерки за организационно усъвършенстване, които е необходимо да бъдат предприети. Всички те са дефинирани в резултат на прегледа на доказателствата (одитни доклади, доклади от проверки, годишни доклади, документи от СФУК, отчети, стратегически документи, административни актове, анкети и др.) и обективното им сравнение със заложените в модела CAF критерии и подкритерии, отразяващи добрите практики на организации от публичния сектор в редица европейски държави. Тяхното адаптиране и внедряване ще гарантира развитието на МОН, повишаване ефективността на процесите и подобряването на основните резултати от дейността му.

Какво е CAF?

Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“, като използва знанието и енергията на хората в нея.

GoTop