Приключи процесът на внедряване на CAF

Common Assessment FrameworkПРИКЛЮЧИ ПРОЦЕСЪТ НА ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА CAF В МОН

В края на март 2018 г. в Министерството на образованието и науката (МОН) приключи процесът на внедряване на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013 (Common Assessment Framework – CAF), стартирал в средата на октомври 2017 г. по проект на Института по публична администрация „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

В периода на изпълнение на дейностите по внедряване на модела CAF е изготвен тригодишен План за подобрение на административната дейност на Министерството на образованието и науката на базата на анализ и оценка на идентифицираните мерки в Доклада за самооценка на МОН. Реализирането на Плана представлява елемент от стратегическото и оперативното управление на министерството.

Основната цел на прилагането на модела за самооценка CAF в МОН е подобряване ефективността на всички нива и процеси в администрацията. Внедряването на модела CAF е извършено подкрепата на определения от Института по публична администрация консултант за МОН –Светлан Карталов, главен секретар на областна администрация – Пазарджик.

Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“.

GoTop