Признаване на документи за придобито висше образование в чужбина

ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

От 7 април 2009 г. заявления за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища се подават в Националния център за информация и документация:

София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 от 09.00 до 17.30 часа, без прекъсване всеки работен ден.

С ПМС № 63 от 20.03.2009 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 03.04.2009 г.) е изменена и допълнена Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.).

Съгласно промяната в чл.7, ал.1 от Наредбата дейностите, свързани с признаването на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, се извършват от Националния център за информация и документация, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката.

За допълнителна информация: тел. 02/817 38 49 и 02/817 38 59, [email protected].

GoTop