Признаване на завършени етапи на обучение

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, считано от 08 ноември 2011 година се извършва в РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Считано от 08 ноември 2011 година заявленията за:

  • признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
  • признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

се подават в РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.

С изменението на Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (обн., ДВ, бр. 78 от 07.10.2011 г., в сила от 08.11.2011 г.), дейностите по признаване се извършват от експертна комисия към всяко регионално управление на образованието.

При възникване на допълнителни въпроси могат да се отправят запитвания към съответното регионално управление на образованието по местоживеене.

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
(Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.)

Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
Отменена с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.)

GoTop