Добри практики срещу преждевременно напускане на училище

Добри практики за изпълнение на политиките за намаляване на отпадането и преждевременното напускане на училище

Взаимодействие между заинтересованите страни

Информиране на заинтересованите страни

Ролята на стратегическото планиране

Система за ранно предупреждение

GoTop