Покана за вписване в Националния списък на НИО

Отпаднало правно основание за издаване на Наредба № 1 за условията и реда за включване на научноизследователски организации, които могат да приемат чужденци за научна работа

Покана за кандидатстване за вписване в Националния списък на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти

Предоставяме на Вашето внимание Наредба № 1 от 12 февруари 2008 г. на Министерството на образованието и науката (Обн. ДВ. бр.21 от 27 февруари 2008 г.) за условията и реда за включване на научноизследователски организации със седалище в Република България в Националния списък на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти, в сила от 27 февруари 2008 г.

Необходимостта от прием на тази Наредба бе свързана с транспонирането в българското законодателство на Директива 2005/71/ЕО на Европейския съвет от 12 октомври 2005 г., относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност (OВ L 289 от 3.11.2005 г.). Целта на Директивата е Общността да стане по-привлекателно място за научни работници от целия свят, като се улесни влизането и пребиваването им в страните-членки на ЕС. Тя урежда основно две групи въпроси – относно режима на пребиваване на научните работници от страни извън Европейския съюз и относно научноизследователските организации, които имат право да приемат тези научните работници по реда определен в Директивата.

Разпоредбите на Директива 2005/71/ЕО относно условията за пребиваване на граждани на трети страни за целите на извършване на научни изследвания са въведени в Закона за чужденците в Република България (ДВ. бр.63/ 2007 г.). За транспонирането на Директивата са направени промени и в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешение за работа на чужденци н Република България, регламентиращи условията и реда за издаване на разрешения за пребиваване на научни работници от трети страни, които са сключили споразумения за прием за извършване на научноизследователска дейност с български акредитирани организации.

С горецитираната Наредба се определят условията и реда за включване на научноизследователски организации със седалище в Република България в Националния списък на научноизследователските организации, които желаят да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти съгласно Директива 2005/71/ЕО на Съвета. За първоначалното изготвяне на Националния списък, Наредбата предвижда, в срок до 1 месец от влизането й в сила, научноизследователските организации, които желаят да бъдат включени в него, да подадат в Министерството на образованието и науката заявление по образец.

GoTop