До 21.12.2021 г. Съобщение относно стартирането и изискванията на Националната програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“

На 21 октомври 2021 г. Министерския съвет одобри Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“ (РМС № 733 от 21 октомври 2021 г.).

Целта на програмата е стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав и повишаване броя на научните публикации в авторитетни научни списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus, както и насърчаване на културата на споделяне на научна информация с отворен достъп и възприемането ѝ като стандартна практика от научноизследователската общност.

За финансиране по националната програма могат да кандидатстват висшите училища и научните организации с програмна акредитация за образователна и научна степен „доктор“ от Националната агенция по оценяване и акредитация и разполагащи с профил в Българския портал за отворена наука (BPOS). Необходимо условие за участие е научните организации и висшите училища да имат и прилагат вътрешни механизми и правила за стимулиране на публикационната активност на научноизследователските си колективи, както и на отворения достъп до научна информация.

На изследователите ще бъде предоставено допълнително възнаграждение, награди или други финансови стимули за авторство на научни публикации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus, обвързано със споделяне на научни резултати в BPOS и в институционални или международни хранилища.

Във връзка с това в срок до 21 декември 2021 г. Министерството на образованието и науката ПРИЕМА заявления (в свободен текст) за участие в Програмата. Бенефициентите следва да предоставят на електронен носител и посочените в т. 9.1. от Програмата документи и справки. Справката за броя на научните публикации в списания в световните бази данни Web of Science или Scopus за предходната календарна година на институционално ниво се подава съгласно формуляр по образец. Към справката се предоставя и доказателствен материал – линк към записа за всяка публикация в съответната база данни.

Заявленията се подават в Министерство на образованието и науката:

гр. София 1000,
бул. „Княз Дондуков” 2А
До Дирекция „Наука”

GoTop