До 28.07.2019 г.: Покана за номиниране на представители от научната общност за членове в Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.

Поради изтичане мандата на сега действащия Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“ на 31.08.2019 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТПРАВЯ ПОКАНА

до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве и до други заинтересовани научни организации, както и до всички хабилитирани учени да изпращат предложения съобразно чл. 11, ал. 3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ за номиниране на представители от научната общност за членове в Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“. Представителите на научната общност трябва да отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 2 и ал. 5 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“:

https://www.fni.bg/sites/default/files/documents/05_2019/%D0%9F%D0%A0_2016_130916.2019042.pdf

Предложенията могат да се подават до 28.07.2019 г. както на електронен адрес: [email protected], така и в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа.

GoTop