Проект RESINFRA@DR

Министерството на образованието и науката на България предоставя на научните и академичните среди в България три ръководства, създадени в рамките на проект RESINFRA@DR, свързани с подготовката, планирането, управлението, мониторингът, оценката и устойчивото развитие на научноизследователските инфраструктури в България

Със свой екип Министерството на образованието и науката на България участва в периода 01 януари 2017 г. – 30 юни 2019 г. в проект RESINFRA@DR, като партньор в международен консорциум ангажиран със задачата да изпълнени дейности за подобряване на макрорегионалния обхват и за постигане на устойчиво положително социално-икономическо въздействие от работата на научноизследователската инфраструктура в Дунавския регион.

Мисията на проекта по програма ИНТЕРРЕГ с общ бюджет 2 154 989,34 евро е да подобри рамковите условия за научноизследователска инфраструктура и иновации в Дунавския регион. ResInfra @ DR улеснява транснационалното сътрудничество и макрорегионален обхват за устойчивото развитие на научноизследователските инфраструктури.

Основните дейности на проект ResInfra @ DR включват:
  • Специални обучения за определени целеви групи за изграждането на капацитет с информация за целия макрорегион и извън включеното партньорство;
  • Създаване и поддържане на база данни за компетентни (и квалифицирани) рецензенти за оценки на научноизследователски инфраструктури;
  • Две пилотни дейности, фокусирани върху (1) партньорски оценки на девет съществуващи научноизследователски инфраструктури и (2) предварителни оценки на три планирани научноизследователски инфраструктури в макрорегиона;
  • Специализирани действия за разпространение и използване на резултатите
  • Подготовка и представяне на три ръководства в полза на научноизследователските инфраструктури, държавните институциите ангажирани с политиките за наука, научните и академичните среди.
Обща информация за проекта:

Министерството на образованието и науката на България предоставя трите ръководства създадени в рамките на проект RESINFRA@DR на научните и академичните среди в България, за да послужат при подготовката, планирането, управлението, мониторингът, оценката и устойчивото развитие на научноизследователските инфраструктури в България.

Ръководствата могат да бъдат изтеглени на английски език във формат pdf чрез линковете по-долу.

1. Ръководство за предварителна оценка на научноизследователски инфраструктури – този документ разглежда основните аспекти на предварителната оценка на инвестиционни проекти за научноизследователски инфраструктури, насочени към изграждане на нови, или към модернизиране на съществуващите научноизследователски инфраструктури. Предварителната оценка се провежда преди прилагането на стратегия, законодателен акт, програма или проект, или при подготовката на инвестиционен проект, насочен към изграждане на нова или надграждане на съществуваща научноизследователска инфраструктура. (A Practical Guide on Ex Ante Evaluation for Research Infrastructures)

2. Ръководство за мониторинг на научноизследователски инфраструктури – този документ разглежда основните аспекти на мониторинга на научноизследователските инфраструктури, които вече са в експлоатация. Мониторингът е систематичният процес на събиране, анализ и използване на подходяща информация за проследяване на изпълнението на определена програма, проект, за ръководството и за ефективността на управленските решения. Мониторингът е необходим инструмент както за управителите на научноизследователски инфраструктури, така и за политиците. За ръководителите на научноизследователски инфраструктури мониторингът може значително да помогне за подобряване на структурата, процесите и методите на управление, като по този начин да помогне за подобряване на ефективността. (A Practical Guide on Monitoring Research Infrastructures)

3. Ръководство за оценка на социално-икономическото въздействие от дейността и резултатите на научноизследователските инфраструктури – този документ е предназначен за държавните институциите ангажирани с политиките за наука, финансиращите агенции, ръководителите на научноизследователски инфраструктури и други заинтересовани страни. Социалното и икономическото въздействие често се оценяват отделно и с различни методи, но всъщност те се допълват и понякога се припокриват, което обяснява важността на следването на интегриран подход, който може да предостави изчерпателна информация за тези аспекти по икономически ефективен начин. (A Practical Guide: Assessment of Socio-Economic Impacts of Research Infrastructures)

Публикувано 05.09.2019 г.

GoTop