Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020

Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020 г. обявява отворена Покана за партньорски оценки до 28 юни 2019 г.

Чрез тази покана ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА осигурява финансиране за експертни услуги и обмен на знания и анализи за управляващите органи и институциите, отговорни за изпълнението на политиките, финансирани в рамките на националните секторни оперативни програми. Поканата за партньорски оценки е в рамките на Платформите за обучение на политики в четирите тематични области на програмата:

  • „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“;
  • „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“;
  • „Нисковъглеродна икономика“;
  • „Околна среда и ресурсна ефективност“.

Повече информация за инициативата можете да откриете на интернет страницата на програмата: https://www.interregeurope.eu/peer-review/.

GoTop