04.07.2018 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за финансиране на полярни научни изследвания 2018 г.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за финансиране на полярни научни изследвания 2018 г.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за научни изследвания за придобиване на нови знания за полярните райони на земята. Тази дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020 и допринася за нейните цели чрез повишаване квалификацията на научните кадри, разпространение на резултатите от изследователската дейност и поощряване на проекти с участието на млади учени.

Целта на процедурата е да се насърчи провеждането на качествени научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:

  1. Науки за земята;
  2. Биология и екология;
  3. Медицина;
  4. Геодезия, картография и географски информационни системи;
  5. Океанографски науки;
  6. Инженерни науки;
  7. Хуманитарни науки.

Насоките за кандидатстване и методиката за оценка могат да бъдат открити на адрес:
www.polarcenter-bg.com/10501086108510821091108810891080.html.

Срокът за предоставяне на проектните предложения е до 17 часа на 04.07.2018 г. Документите се подават в деловодството на СУ „Св. Климент хридски“ на адрес: гр. София 1504, бул. “Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 114 на хартиен и електронен носител, както следва:

– на хартиен носител в един екземпляр с оригинални подписи и печати;
– в електронен формат, като документите, съдържащи подписи, са сканирани;
– в електронен формат, като документите да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа);
както и по електронен път в специално създадената за целта система на адрес https://projects.uni-sofia.bg.

GoTop