До 23 май 2019 г. Покана за предложения

Поради освобождаването на чл.-кор. проф. дфн Екатерина Ангелова Бъчварова като член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ възниква нуждата от избирането на нов член в областта: „Науки за земята“ до изтичане мандата на настоящия.

Министерството на образованието и науката отправя покана до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве или други научни организации, както и до всички хабилитирани учени да отправят предложения за допълване състава на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, съобразно чл. 11, ал. 3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“.

Предложенията могат да се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, партер – „Запад“, стая № 1, всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа с краен срок 23.05.2019 г.

GoTop