До 29.05.2018 – Покана за подаване на проектни предложения по конкурс SU-ICT-03-2018 на Рамкова програма „Хоризонт 2020“

На 01.02.2018 г. на страницата на Европейската комисия (ЕК) е публикувана покана за подаване на проектни предложения по конкурс SU-ICT-03-2018 на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Поканата е част от приоритетите на работна програма 2018-2020 г. в направление „Информационни и комуникационни технологии“ и е отворена за кандидатстване до 17,00 ч. на 29.05.2018 г.

По предварителни разчети на ЕК одобрените проекти следва да допринесат за създаването на бъдеща мрежа от центрове за компетентност в областта на киберсигурността в ЕС.

Очакванията са да бъдат финансирани максимум 3 проекта по 16 млн. евро всеки от тях. В проектния консорциум следва да участват минимум 20 независими организации от минимум 9 държави членки или асоциирани страни към Рамковата програма. Една организация може да бъде координатор само на 1 от проектните консорциуми.

Допълнителна информация относно условията за кандидатстване е налична на страницата на ЕК, както и в портала на участниците в Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

GoTop