Електронни уроци

КЛАСИРАНИ ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИ КУРСОВЕ в конкурса за „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия” през 2009 и 2008 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведен конкурс на Министерството на образованието, младежта и науката за „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия – 2009” Ви уведомяваме:

Комисия, назначена със Заповед №. РД 09-1886/10.11.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката разгледа постъпилите в Министерството на образованието, младежта и науката проекти за „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия”.

От общо постъпилите 54 проекта, съгласно регламента на конкурса, комисията допусна до оценяване и класиране всичките 54 проекта. Няма недопуснати до оценяване и класиране проекти.

Комисия, назначена със Заповед №. РД 09-1916/16.11.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката оцени и класира, допуснатите до конкурс проекти. Класирани са 52 (петдесет и два) проекта. Не са класирани 2 (два) от проектите.

Със Заповед № РД 09-1974/03.12.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката се награждават авторите на класираните от първо до петнадесето място проекти.

СПИСЪК на класираните проекти в конкурса за „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия” през 2009 г.

 1. Мариета Стоянова Наумова, учител в Професионална гимназия по икономика “Иван Илиев”, гр. Благоевград, разработила електронен учебен курс по учебния предмет „Икономическа информатика” от учебния план по професия с код 482010 „Икономист – информатик”.
 2. Веска Янкова Петкова, учител в Професионална гимназия по дървообработване и строителство ”Цар Иван Асен ІІ”, гр. Хасково, разработила електронен учебен курс по учебния предмет „Програмиране – І част” от учебния план по професия с код 523090 „Програмист”.
 3. Юлиан Иванов Дюлгеров, учител в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов”, гр. Русе, разработил електронен учебен курс по учебния предмет „Материалознание” от учебния план по професия с код 213030 „Полиграфист”.
 4. Катя Йорданова Иванова, учител в Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, гр. Ямбол, разработила електронен учебен курс по учебния предмет „Стехиометрични изчисления” от учебния план по професия с код 524040 „Лаборант”.
 5. Надка Грозданова Минчева, учител в Професионална гимназия по облекло, гр. Пазарджик, разработила електронен учебен курс по учебния предмет „Художествено оформление на облекло от текстил” от учебния план по професия с код 542040 „Моделиер –технолог”.
 6. Светла Георгиева Цветанова, учител в Професионална гимназия по производствени технологии „Евлогий Георгиев”, гр. Силистра, разработила електронен учебен курс по учебния предмет „Приложни програмни продукти” от учебния план по професии от професионални направления с код 521 „Металообработване и машиностроене” и с код 544 „Добив и обогатяване на полезни изкопаеми”.
 7. Лазарина Спасова Николова, учител във Финансова–стопанска гимназия „Васил Левски”, гр. Монтана, разработила електронен учебен курс по учебния предмет „Функционални приложни програми” от учебния план по професия с код 482010 „Икономическа информатика”.
 8. Миглена Димитрова Караякова и Мария Петрова Серкеджиева, учители в Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев, разработили електронен учебен курс по учебния предмет „Бизнес комуникации” от учебния план по всички икономически професии.
 9. Татяна Димитрова Иванова, учител в Професионална гимназия по електротехника и електроника „ Капитан Петко войвода”, гр. Кърджали, разработила електронен учебен курс по учебния предмет „Учебна практика” за ІХ клас от учебния план по професиите с код 523050 „Техник на компютърни системи” и с код 523060 „Монтьор на компютърни системи”.
 10. Дора Илиева Бомбева, учител в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов”, гр. Казанлък, разработила електронен учебен курс по учебния предмет „Запомнящи устройства” от учебния план по професиите с код 523050 „Техник на компютърни системи” и с код 523060 „Монтьор на компютърни системи”.
 11. Минко Христов Николов и Веска Симеонова Николова, учители в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство, гр. Свищов, разработили електронен учебен курс по учебния предмет „Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции” от учебния план по професия с код 542050 „Оператор в производството на облекло”, специалност с код 5420501 „Производство на облекло от текстил”.
 12. Надежда Неделчева Радева-Иванова, учител в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас, разработила електронен учебен курс по учебния предмет „Приложни програмни продукти” от учебния план по професии от професионални направления с код 521 „Металообработване и машиностроене” и с код 544 „Добив и обогатяване на полезни изкопаеми”.
 13. Радка Иванова Василева, учител в Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии, гр. Дупница, разработила електронен учебен курс по учебния
  предмет „Биохимия – учебна практика” от учебния план по професиите с код 524020 „Биотехнолог” и с код 524040 „Лаборант”.
 14. Керанка Иванова Миркова, учител в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, гр. Плевен, разработила електронен учебен курс по учебния предмет „Здравословни и безопасни условия на труд” от учебния план по професиите от всички направления”.
 15. Милена Николова Фотева, учител в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък, разработила електронен учебен курс по учебния предмет „Учебна практика по счетоводна отчетност” от учебния план по професия с код 840070 „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт”.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведен конкурс на Министерството на образованието и науката за „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия” Ви уведомяваме:

Комисия, назначена със Заповед № РД 09-1290/03.11.2008 г. на министъра на образованието и науката извърши допускането и оценяването на постъпилите в Министерството на образованието и науката проекти за „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия”.

От общо постъпилите 45 проекта, съгласно регламента на конкурса, комисията допусна до оценяване и класиране 44 проекта. До класиране не е допуснат един проект.

Със Заповед № РД 09 – 1386/20.11.2008 г. на министъра на образованието и науката се награждават авторите на класираните от първо до десето място проекти.

СПИСЪК на класираните проекти в конкурса за „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия” през 2008 г.

 1. Елена Сотирова Мичокова и Мария Петрова Серкеджиева, учители в Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев, разработили електронен учебен курс по учебен предмет „Технология на облекло от текстил” по професия 542040 „Моделиер-технолог на облекло”.
 2. Лазаринка Спасова Николова, учител от Финансово-стопанска гимназия, гр. Монтана, разработила електронен учебен курс по учебен предмет „Икономическа информатика” по професия 345010 „Икономист-мениджър”.
 3. Мария Куртева Гроздева, учител и Огнян Красимиров Пенков, ученик в Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна, разработили електронен учебен курс по учебен предмет „Електротехнически материали по профессии 522010 «Електротехник» и 522020 «Електромонтьор».
 4. Иван Марков Недев, учител в Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване, гр. Пловдив, разработил електронен учебен курс по учебен предмет „Основни съединения на конструктивните елементи на изделия от дървесина” – учебна практика по професии 543010 „Техник-технолог в дървообработването” и 543020 „Оператор в дървообработването”.
 5. Недялка Маринова Йорданова, учител в ПГМЕТТ „Христо Ботев”, гр. Шумен, разработила електронен учебен курс по учебен предмет „Компютърни мрежи” по професии 523050 „Техник на компютърни системи” и 523060 „Монтьор на компютърни системи”.
 6. Лилия Любенова Романова, учител в Професионална гимназия по техника и строителство, гр. Перник, разработила електронен учебен курс по учебен предмет „Материали и заготовки” по всички професии от професионално направление 521 „Металообработване и машиностроене”.
 7. Дора Илиева Бомбева, учител в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов”, гр. Казанлък, разработила електронен учебен курс по учебен предмет „Учебна практика по цифрова схемотехника” по професии 523050 „Техник на компютърни системи” и 523060 „Монтьор на компютърни системи”.
 8. Мариета Стоянова Наумова, учител в Професионална гимназия по икономика «Иван Илиев», гр. Благоевград, разработила електронен учебен курс по учебен предмет „Програмиране и алгоритмични езици” по професия 482010 „Икономист-информатик”.
 9. Георги Гълъбов Бориков, учител в Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско, разработил електронен учебен курс по учебен предмет „Компютърни мрежи” по професии 523050 „Техник на компютърни системи” и 523060 „Монтьор на компютърни системи”.
 10. Марияна Иванова Дражева, учител в ПГМТЕ „М.В.Ломоносов”, гр. Добрич и Маринела Минчева Горанова, учител в СОУ „Димитър Талев”, гр. Добрич, разработили електронен учебен курс по учебен предмет „Заваряване на металите” по всички професии от професионално направление 521 „Металообработване и машиностроене”.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявен от Министерството на образованието и науката конкурс за „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка или по модул за професионална подготовка по професия” Ви уведомяваме:

Със Заповед № РД 09-1975/19.12.2007 г. на Министъра на образованието и науката е определена комисия, която да оцени по компетентност и да определи двата най-добри проекта, постъпили в МОН до 17.12.2007 г. Конкурсът е проведен на 20.12. 2007 година. Съгласно протокол на комисията от 20.12.2007 г. в Министерството на образованието и науката са постъпили 23 проекта в посочения в обявата срок. За участие в конкурса са класирани 17 проекта, които отговарят на обявените изисквания. Поради несъответствие с обявените изисквания 6 от проектите не са класирани. Комисията класира два проекта.

СПИСЪК на класираните проекти в конкурса за „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия” през 2007 г.

 • Електронен учебен курс по учебен предмет „Електроенергетика” за професиите 522010 „Електротехник” и 522020 „Електромонтьор” от професионално направление 522 „Електротехника и енергетика” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование и обучение. Автор: Мария Куртева Гроздева, учител в Професионална гимназия по електроенергетика, гр. Варна;
 • Електронен учебен курс по учебен предмет „Стилознание”, 1.-10. уроци за професиите 543010 „Техник-технолог в дървообработването” и 542320 „Оператор в дървообработването” от професионално направление 543 „Производство на изделия от дървесина” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование и обучение. Автор: Екатерина Николова Николова, учител в Професионална гимназия по дървообработване, гр. Велинград, област Пазарджик.
 • Електронен учебен курс по учебен предмет „Стилознание”, 11.-15. уроци за професиите 543010 „Техник-технолог в дървообработването” и 542320 „Оператор в дървообработването” от професионално направление 543 „Производство на изделия от дървесина” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование и обучение. Автор: Екатерина Николова Николова, учител в Професионална гимназия по дървообработване, гр. Велинград, област Пазарджик.
 • Електронен учебен курс по учебен предмет „Стилознание”, 16.-20. уроци за професиите 543010 „Техник-технолог в дървообработването” и 542320 „Оператор в дървообработването” от професионално направление 543 „Производство на изделия от дървесина” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование и обучение. Автор: Екатерина Николова Николова, учител в Професионална гимназия по дървообработване, гр. Велинград, област Пазарджик.
 • Електронен учебен курс по учебен предмет „Стилознание”, 21.-23. уроци за професиите 543010 „Техник-технолог в дървообработването” и 542320 „Оператор в дървообработването” от професионално направление 543 „Производство на изделия от дървесина” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование и обучение. Автор: Екатерина Николова Николова, учител в Професионална гимназия по дървообработване, гр. Велинград, област Пазарджик.
 • Електронен учебен курс по учебен предмет „Стилознание”, 24.-28. уроци за професиите 543010 „Техник-технолог в дървообработването” и 542320 „Оператор в дървообработването” от професионално направление 543 „Производство на изделия от дървесина” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование и обучение. Автор: Екатерина Николова Николова, учител в Професионална гимназия по дървообработване, гр. Велинград, област Пазарджик.
 • Електронен учебен курс по учебен предмет „Стилознание”, 29. урок за професиите 543010 „Техник-технолог в дървообработването” и 542320 „Оператор в дървообработването” от професионално направление 543 „Производство на изделия от дървесина” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование и обучение. Автор: Екатерина Николова Николова, учител в Професионална гимназия по дървообработване, гр. Велинград, област Пазарджик.
 • Електронен учебен курс по учебен предмет „Стилознание”, 30. урок за професиите 543010 „Техник-технолог в дървообработването” и 542320 „Оператор в дървообработването” от професионално направление 543 „Производство на изделия от дървесина” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование и обучение. Автор: Екатерина Николова Николова, учител в Професионална гимназия по дървообработване, гр. Велинград, област Пазарджик.
 • Електронен учебен курс по учебен предмет „Стилознание”, 31.-33. уроци за професиите 543010 „Техник-технолог в дървообработването” и 542320 „Оператор в дървообработването” от професионално направление 543 „Производство на изделия от дървесина” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование и обучение. Автор: Екатерина Николова Николова, учител в Професионална гимназия по дървообработване, гр. Велинград, област Пазарджик.
 • Електронен учебен курс по учебен предмет „Стилознание”, 34.-36. уроци за професиите 543010 „Техник-технолог в дървообработването” и 542320 „Оператор в дървообработването” от професионално направление 543 „Производство на изделия от дървесина” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование и обучение. Автор: Екатерина Николова Николова, учител в Професионална гимназия по дървообработване, гр. Велинград, област Пазарджик.
GoTop