НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

(Загл. изм. – ДВ, бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.) (Обн. – ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.; изм. и доп., бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)

Споделете

GoTop