НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 29 от 07.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 36 от 27.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г) Отменя Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 46 от 2014 г.; изм., бр. 13 от 2015 г.)

Споделете

GoTop