НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., сила от 1.09.2016 г.)

Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

Споделете

GoTop