НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., в сила от 1.01.2017) отменя Наредба № 1 от 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (ДВ, бр. 33 от 2012 г.)

Споделете

GoTop