НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

(oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.)

ОТМЕНЯ Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (12.08.2019 г.)

Споделете

GoTop