НАРЕДБА № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. ДВ. бр.52 от 5 юли 2022 г.)

Споделете

GoTop