НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

(обн., ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Споделете

GoTop