НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила

(Обн. – ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г. ) Отменя Наредба № 3 от 2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на Република България (ДВ, бр. 74 от 2000 г.)

Споделете

GoTop