НАРЕДБА № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

(обн. ДВ. бр.34 от 28 април 2017 г.)

Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.)

Споделете

GoTop